Agencja Rozwoju Przemysłu przyciąga kolejnych inwestorów na Podkarpacie

Materiał informacyjny Województwa Podkarpackiego
Mielec, niegdyś uzależniony praktycznie od jednej gałęzi biznesu, jest dziś dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem przemysłowym, w którym działają firmy z różnych sektorów gospodarki
Mielec, niegdyś uzależniony praktycznie od jednej gałęzi biznesu, jest dziś dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem przemysłowym, w którym działają firmy z różnych sektorów gospodarki
Zarządzająca Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wydała w tym roku już 15 decyzji o wsparciu dla przedsiębiorców na realizację nowych projektów inwestycyjnych. Przedsiębiorcy zadeklarowali inwestycje na poziomie 318 mln zł oraz stworzenie 205 miejsc pracy, głównie w takich branżach jak: elektromaszynowa, spożywcza oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych i drewna.

Od września 2018 roku, wraz z powołaniem Polskiej Strefy Inwestycji, ARP S.A. jako podmiot zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC, zyskała uprawnienia do wspierania przedsiębiorców na obszarze wykraczającym poza granice przypisanej jej strefy. Obszar ten obejmuje powiaty w województwie podkarpackim, tj.: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, strzyżowski oraz miasta na prawach powiatu: Rzeszów i Krosno, jak również powiaty w województwie lubelskim, tj.: lubartowski, lubelski, świdnicki oraz Lublin jako miasto na prawach powiatu.

SSE EURO-PARK MIELEC, pierwsza w Polsce specjalna strefa ekonomiczna, działa od 1995 roku i jest wyjątkowym przykładem sukcesu polityki wspierania rozwoju obszarów mierzących się ze strukturalnymi problemami gospodarczymi po 1989 r. To również jeden z najlepszych przykładów restrukturyzacji gospodarki miasta średniej wielkości. Mielec, niegdyś uzależniony praktycznie od jednej gałęzi biznesu, przekształcił się w ośrodek przemysłowy ze zróżnicowaną strukturą branżową, co sprawia, że zminimalizowane zostały ryzyka zagrożeń takich jak np. likwidacja miejsc pracy.

- Każda nowa inwestycja produkcyjna, poza miejscami pracy w uruchamianym zakładzie, generuje wzrost zatrudnienia w bezpośrednim otoczeniu – wskazuje Waldemar Barnaś, dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu Oddział w Mielcu. - Wzrasta zatrudnienie w budownictwie, w usługach, rośnie popyt na usługi edukacyjne. Realizacja inwestycji infrastrukturalnych podnosi standard życia społeczności lokalnej. Na uruchomieniu nowych firm skorzystają także przedsiębiorcy już działający w regionie, zyskają bowiem potencjalnych kooperantów i usługobiorców. Dzięki wzrostowi dochodów mieszkańców zatrudnionych w nowo powstałych firmach poszerza się też rynek konsumpcyjny.

Firmy w mieleckiej strefie stworzyły prawie 40 tys. miejsc pracy

Mielecka strefa należy do grona najbardziej efektywnych SSE w Polsce. Przedsiębiorcy, którzy inwestowali tu na przestrzeni 25 lat, ponieśli do tej pory 11,3 mld zł nakładów inwestycyjnych i zatrudniają ok. 39,3 tys. pracowników.

Zarządzający obszarem ma w swojej ofercie trzy opcje inwestycyjne: tereny pod inwestycje: z pełną infrastrukturą i dostępnością komunikacyjną; wolne obiekty produkcyjne oraz „build-to-suit" (BTS) czyli obiekty (hale, magazyny) budowane przez zarządzającego (ARP S.A.) i udostępniane inwestorom w drodze kupna, dzierżawy czy leasingu.

Mielecka strefa jest liderem wśród funkcjonujących w Polsce SSE pod względem ilości inwestycji z branży lotniczej. To efekt zarówno wieloletniego doświadczenia i tradycji regionu związanych z tym przemysłem, jak również dynamicznie rosnącego potencjału firm Doliny Lotniczej. Ale SSE EURO-PARK MIELEC stawia na zdecydowanie szerszą ofertę branżową. Warunki dla rozwoju projektów inwestycyjnych są tak samo atrakcyjne niezależnie od branży, w jakiej funkcjonują przedsiębiorcy zainteresowani inwestowaniem na Podkarpaciu. W strefie działają z powodzeniem firmy z sektora motoryzacji, obróbki metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych i implementacji rozwiązań IT. By efektywnie konkurować na rynkach lokalnych jak i globalnych zarówno firmy z branży lotniczej, jak i pozostałych stosują w produkcji nowoczesne technologie, w tym automatyzację i robotyzację.

- Dywersyfikacja branżowa oraz skupiska przemysłowe tworzą znaczący potencjał kooperacyjny dla obecnych i przyszłych inwestorów. To też wpływa na pozyskiwanie kolejnych innowacyjnych projektów – ocenia dyrektor Barnaś.

Korzyści dla przedsiębiorców

- Zachętą inwestycyjną w ramach programu Polska Strefa Inwestycji jest pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego – tłumaczy Waldemar Barnaś. - Wielkość tej pomocy zależy od statusu przedsiębiorcy i nakładów inwestycyjnych, jakie zamierza ponieść. Dla średniego przedsiębiorcy będzie to 60 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, a dla małego/mikro 70 proc. kosztów kwalifikowanych. Np. mały przedsiębiorca, inwestujący 10 mln zł, może uzyskać pomoc na poziomie 7 mln zł – dodaje Barnaś.

Uzyskanie tego rodzaju pomocy publicznej jest uzależnione w głównej mierze od przedmiotu planowanej inwestycji oraz od spełnienia kryteriów ilościowych (poniesienie kosztów kwalifikowanych w określonej wysokości) i jakościowych, np. przynależność do krajowego klastra kluczowego, szczegółowo opisanych w rozporządzeniu o pomocy publicznej. To, ile firma jest zobligowana do zainwestowania, definiowane jest stopą bezrobocia w danym powiecie. Np. w lokalizacji, gdzie bezrobocie jest wysokie, wymagany próg inwestycyjny jest na stosunkowo niskim poziomie.

- Ustawodawca uwzględnił potrzeby małych oraz średnich przedsiębiorców i obniża kryteria ilościowe dla inwestycji planowanych przez MŚP, tj. o 98 proc. dla mikroprzedsiębiorcy, o 95 proc. dla małego przedsiębiorcy, o 80 proc. dla średniego przedsiębiorcy – wylicza dyrektor Barnaś.

Dzięki decyzji o powołaniu Polskiej Strefy Inwestycji inwestor nie musi już ściśle trzymać się granic SSE - może sam wskazać miejsce realizacji swojej inwestycji na obszarze przypisanym do ARP S.A. Może to być zarówno jego własny teren, jak i kupiony, np. od samorządu. Inwestor nadal może aplikować o decyzję o wsparciu na realizację nowej inwestycji na pozostałym wolnym jeszcze terenie strefy, na takich samych zasadach jak na obszarze.

Atrakcyjne tereny inwestycyjne w podstrefach w Krośnie i Lubaczowie

Potencjalni inwestorzy powinni zwrócić uwagę na ciekawe oferty podstref w Krośnie i Lubaczowie. Podstrefa Krosno, utworzona w 2011 roku i rozszerzona w lipcu 2015 r., obejmuje obszar o łącznej powierzchni 41,5615 ha, który jest w ponad 40 proc. zagospodarowany przez przedsiębiorców.

W Krośnie na podstawie zezwolenia aktualnie działalność prowadzą 4 przedsiębiorstwa: SPLAST (tworzywa sztuczne), POTOCKI PIOTR "ECO-LINE" (elektromaszynowa), PMC Project (elektromaszynowa), DEFENDOOR (produkcja drzwi). Łącznie wymienione firmy zainwestowały ponad 100 mln zł i utworzyły ponad 300 nowych miejsc pracy.

Ponadto 6 przedsiębiorców otrzymało decyzje o wsparciu na realizacje swoich inwestycji w powiecie krośnieńskim i samym Krośnie. To KROSGLASS (tworzywa sztuczne), FA KROSNO (motoryzacja), ORLEN Południe ( branża chemiczna), GEnergy (metalowa), RYMATEX (tworzywa sztuczne), Fabryka 4x4 (obróbka metali).

Z kolei podstrefa Lubaczów została utworzona w lutym 2007 r. i była dwukrotnie rozszerzana we wrześniu 2007 r. oraz w grudniu 2016 r. Podstrefa Lubaczów o powierzchni 35,2930 ha jest w prawie 40 proc. zagospodarowana. Działa tu jeden przedsiębiorca na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie. To firma DAAL (meblarstwo), która zainwestowała ponad 9 mln zł i zatrudnia ponad 200 pracowników.

W ramach programu Polska Strefa Inwestycji wydano dotychczas 3 decyzje o wsparciu na realizacje inwestycji w powiecie lubaczowskim. Otrzymali je: "Dariusz Charysz BRIXTON" (branża meblarska), Grzegorz Dydyk Firma Usługowo-Handlowa "For-Drew" (branża drzewna), Alucon (metalowa).

- Zarówno podstrefa Krosno, jak i Lubaczów dysponują atrakcyjną ofertą dobrze inwestycyjnie przygotowanych terenów, na których mogą być lokowane i realizowane nowe inwestycje na podstawie decyzji o wsparciu – podkreśla dyr. Barnaś.

Kolejni przedsiębiorcy zainteresowani inwestycjami

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udziela wsparcia na realizację nowych projektów inwestycyjnych kolejnym przedsiębiorcom. W tym roku wydano już 15 takich decyzji. Przedsiębiorcy zadeklarowali inwestycje na poziomie 318 mln zł oraz stworzenie 205 miejsc pracy, głównie w takich branżach jak: elektromaszynowa, spożywcza oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych i drewna.

Od marca br. ARP S.A. udziela też pomocy przedsiębiorcom z terenu strefy i obszaru, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej z powodu epidemii COVID-19. Spółka może np. obniżyć wysokość ponoszonych przez przedsiębiorcę kosztów partycypacji w kosztach związanych z administrowaniem strefą lub obniżyć wysokość wynagrodzenia za usługi świadczone przez ARP S.A. na rzecz przedsiębiorcy.

- Pomimo epidemii COVID-19, działamy zgodnie z planem, pracujemy nad kolejnymi wnioskami na realizację nowych inwestycji. Nie notujemy znaczącego spadku zainteresowania inwestorów i mamy nadzieję, że już niebawem odnotujemy wyraźny trend wzrostowy – informuje Waldemar Barnaś.

Dodaje, że w ramach programu Polska Strefa Inwestycji wydano łącznie 55 decyzji o wsparciu. Wielu przedsiębiorców rozważa możliwość lokowania tu swoich inwestycji, o czym świadczą uruchomione już procedury oraz prowadzone rozmowy biznesowe.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. stale rozwija swoją ofertę dedykowaną przedsiębiorcom. Powstaje m.in. hala produkcyjno-magazynowa w Zaczerniu, w okolicy Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” i autostrady A4. Budynek będzie składał się z hali o powierzchni użytkowej 5000 m kw. oraz części socjalno-biurowo-technicznej - 1200 m kw.

Zarządzający obszarem chce nadal rozwijać współpracę z samorządami w zakresie przygotowywania oferty inwestycyjnej, jak również wspierać lokalne inicjatywy mające na celu promocję kształcenia zawodowego poprzez np. współorganizację corocznych festiwali nauki i techniki w Mielcu, kultury (patronat nad festiwalami muzycznymi), sportu (partner wydarzeń).

W Mielcu w roku szkolnym 2020/2021 zostanie uruchomiony eksperymentalny, pierwszy w Polsce, kierunek kształcenia – technik robotyki. Ta inicjatywa jest rezultatem współpracy Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, szkół mieleckich, ARP S.A. i przedsiębiorców z terenu strefy.

- Niezmiennie naszym głównym celem jest pozyskiwanie inwestorów zamierzających realizować projekty inwestycyjne w oparciu o innowacyjne rozwiązania służące rozwojowi polskiej gospodarki - z naciskiem na branże priorytetowe, takie jak lotnictwo, motoryzacja, IT, tworzywa sztuczne, B+R – podsumowuje Waldemar Barnaś, dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu Oddział w Mielcu.

Możliwość wyboru dogodnej lokalizacji inwestycji na obszarze zarządzanym przez ARP S.A., perspektywa zwolnienia z podatku dochodowego, wykwalifikowane kadry, dobry klimat dla inwestorów, który udało się stworzyć dzięki bliskiej współpracy z samorządami, a także rekomendacje przedsiębiorców, którzy na Podkarpaciu osiągnęli sukces rynkowy, to niezbite atuty Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Działa już od 25 lat i jest niezmiennie atrakcyjnym miejscem do inwestowania.

Materiał oryginalny: Agencja Rozwoju Przemysłu przyciąga kolejnych inwestorów na Podkarpacie - Strefa Biznesu

Dodaj ogłoszenie