Czerwiec miesiącem pełnym możliwości na uzyskanie wsparcia z ARiMR

Materiał informacyjny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Pod koniec maja br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadziła dwa nowe nabory wniosków.

Pierwszy z naborów przeznaczony jest dla pszczelarzy, drugi dla producentów rolnych u których w 2020 roku wystąpiły szkody w uprawach rolnych.

Kto dokładnie może skorzystać z nowych form wsparcia?
Pierwszy z naborów rozpoczął się 28 maja i trwać będzie do 30 czerwca br. Jest on skierowany do pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art.11 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Przewidziana stawka pomocy wynosi 20 złotych na każdą przezimowaną rodzinę pszczelą.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej pszczelarze mogą składać do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby pszczelarza.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis oraz zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru o którym mowa w wyżej wymienionej ustawie oraz o liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc.

Kolejne wsparcie przewidziane jest dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym nastąpiło obniżenie powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w związku z wystąpieniem w 2020 r. szkód w uprawach rolnych spowodowanych gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi, lawiną lub suszą, które spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20% plonu. Wysokość pomocy ustala się, jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni uprawy, w której powstały szkody oraz stawki pomocy. Wysokość wsparcia wynosi od 500 do 1200 zł za hektar, a pula przeznaczona na pomoc to 150 mln złotych.

Wnioski o udzielenie pomocy można składać od 7 do 30 czerwca br. do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.
Łączna wysokość pomocy nie może przekroczyć 80% (lub w przypadku gospodarstw na obszarach ONW 90%) kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej, z uwzględnieniem pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań.

Restrukturyzacja małych gospodarstw
Do 30 czerwca br. odbywa się nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”. Premia przyznawana jest na operację obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

O wsparcie finansowe na "Restrukturyzację małych gospodarstw" może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Bardzo ważne jest to, by wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie przekraczała 13 tys. euro. Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Trzeba natomiast spełnić inny warunek – dochody lub przychody z działalności rolniczej muszą stanowić co najmniej 25 proc. wszystkich dochodów lub przychodów.

Rolnik starający się o pomoc finansową na restrukturyzację gospodarstwa może uzyskać 60 tys. zł bezzwrotnej premii wypłacanej w dwóch ratach na wniosek rolnika (48 tys. zł po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, 12 tys. zł po prawidłowej realizacji biznesplanu).

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy. Kolejność przysługiwania pomocy zależy od sumy punktów przyznawanych wg kryteriów dostępu.

Premie dla młodych rolników
Również do 30 czerwca br. trwa nabór wniosków na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”. Premia w wysokości 150 000 zł wypłacana jest w II ratach.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnią je w terminie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Wnioskujący powinni być właścicielami gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 hektara. Muszą też prowadzić działalność rolniczą – nie wcześniej jednak niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Młody rolnik powinien również posiadać lub utworzyć - najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy - gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Powierzchnia takiego gospodarstwa powinna być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju (w 2020 roku było to 11,04 ha), a w województwach o średniej powierzchni gospodarstwa niższej od średniej krajowej powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej. Innym warunkiem, który rolnik musi spełnić jest przedłożenie biznesplanu dotyczącego rozwoju gospodarstwa.

W ramach premii dla młodych rolników można otrzymać 150 tys. zł. Środki te będą wypłacane w dwóch ratach na wniosek rolnika (120 tys. zł po spełnieniu warunków przyznania pomocy i 30 tys. zł po realizacji biznesplanu).

Pomoc jest przyznawana, jeżeli w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, planuje się prowadzenie działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb. Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy. Kolejność przysługiwania pomocy zależy od sumy uzyskanych punktów. Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca osiągnie poziom co najmniej 8 punktów.

Do 14 lipca br. jest czas na uzupełnienie wniosków
Bardzo ważną informacją dla wnioskodawców jest konieczność uzupełnienia wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014-2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19. Na skompletowanie wymaganej dokumentacji, między innymi różnego rodzaju opinie, zaświadczenia i decyzje wydawane przez organy administracji publicznej oraz skuteczne ich dostarczenie do ARiMR jest czas do 14 lipca 2021 roku.

Wprowadzone w kwietniu 2020 r. w związku z Covid-19 przepisy pozwalały m.in. na pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do przedstawienia dowodów na spełnienie warunków otrzymania wsparcia oraz przywrócenie terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy. Oba zapisy dotyczyły wniosków, których niekompletność wynikała z ograniczeń związanych z trwającą pandemią.

W myśl znowelizowanych przepisów Wnioskodawcy zobowiązani są do dostarczenia dowodów na przyznanie pomocy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów wynikających z ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) - nie później niż do dnia 14 lipca 2021 r.

Trwa nabór wniosków o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego
Do 25 czerwca 2021 r. w ramach pomocy de minimis można ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty.

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Wnioski o dopłaty do materiału siewnego należy składać do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Zalesianie oraz zwiększanie odporności ekosystemów leśnych w ramach PROW 2014-2020
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc w ramach Poddziałania 8.1 PROW 2014-2020 Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych. Pomoc dotyczy gruntów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne (użytkowane jako grunty orne, sady lub grunty z sukcesją naturalną), o powierzchni min. 0,1 ha i szerokości większej niż 20 m (jeżeli nie graniczą z lasem), przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu, zalesianie tych gruntów nie może być sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a w sytuacji braku planu oraz w/w studium, przedmiotowe grunty powinny być przeznaczone do zalesienia w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dofinansowanie można otrzymać do powierzchni maks. 40 ha. Wsparciem nie są objęte obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i parki narodowe, chyba, że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów, a w przypadku obszarów NATURA 2000 - z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów (w sytuacji braku sporządzenia tych planów - gdy planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów). Wsparcie dedykowane jest rolnikom oraz jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów i województw. Rolnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem gruntu przeznaczonego do zalesienia (lub małżonkiem właściciela), a także mieć nadany numer identyfikacyjny.

Poddziałanie zakłada trzy formy pomocy. Pierwsza z nich to jednorazowe wsparcie na zalesienie w wysokości od 8 307 zł/ha do 12 707 zł/ha (w zależności od gatunków drzew, ukształtowania terenu i charakterystyki gruntów - grunty erozyjne) na poniesienie kosztów wykonania zalesienia oraz ewentualnych poprawek w kolejnym roku. W ramach wsparcia można uzyskać również środki na wykonanie ogrodzenia (8,82 zł/mb) czy zabezpieczenie młodych drzewek 3 palikami (1 132 zł/ha). Druga forma pomocy to premia pielęgnacyjna w wysokości od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha (w zależności od ukształtowania terenu, charakterystyki gruntów - grunty erozyjne oraz czy są to grunty z sukcesją naturalną) wypłacana corocznie w okresie 5 lat za poniesione koszty prac pielęgnacyjnych na zalesionym terenie. W ramach premii pielęgnacyjnej można uzyskać również środki finansowe na ochronę wykonanego zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną poprzez użycie repelentów (424 zł/ha). Natomiast ostatnią formą pomocy jest premia zalesieniowa, czyli płatność za utracone dochody z działalności rolniczej, prowadzonej na terenie, który został zalesiony. Wypłacana jest corocznie przez 12 lat w wysokości 1 215 zł/ha. Istotne, że rolnik, który w tym roku chce otrzymać wsparcie na zalesienie, wnioski o premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową może składać dopiero od 2022 roku.
Dodatkowo istnieje możliwość przyznania płatności bezpośrednich do zalesionych gruntów, które zapewniły rolnikowi prawo do płatności w 2008 r. w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej. Pomoc na zalesianie mogą uzyskać Wnioskodawcy, których wnioski uzyskają minimalnie 6 pkt. Punkty można zdobyć m.in. za lokalizację gruntów na obszarach zagrożonych erozją wodną, przylegających do śródlądowych wód powierzchniowych lub obszaru zalesionego, czy położonych w województwie o lesistości poniżej 30 proc.

Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie można składać w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r.

Drugim naborem związanym z lasami jest poddziałanie 8.5 „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”, w ramach którego właściciele lasów mogą skorzystać ze zryczałtowanej, wypłacanej jednorazowo pomocy finansowej w zakresie ich pielęgnacji.

Pomoc jest przyznawana do gruntów o powierzchni co najmniej 0,1 ha, na których są realizowane inwestycje, wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako las, położone w lesie, dla którego sporządzono Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla którego została wydana decyzja starosty na podstawie inwentaryzacji stanu lasu oraz stanowiące własność podmiotu składającego wniosek albo jego małżonka lub współwłasność tego podmiotu. Co ważne, wsparcie na inwestycje nie jest przyznawane do gruntów objętych zobowiązaniem do pielęgnacji założonej uprawy leśnej lub gruntu z sukcesją naturalną w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Grunty te muszą być położone poza obszarami objemującymi Naturę 2000, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, parki narodowe lub obszary ich otulin.

Pomoc może być przeznaczona na realizację inwestycji związanych z przebudową składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach. Wsparcie może dotyczyć również zróżnicowania struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę lub założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, przy czym remiza powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów.

Środki mogą być wydatkowane także na czyszczenia późne rozumiane jako cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie, polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych lub zabiegi ochronne przed zwierzyną polegające na ogrodzeniu remizy albo zabezpieczeniu drzewek repelentami w przypadku realizacji inwestycji lub zabepieczeniu drzewek osłonkami.

Pomoc może być przyznana jednemu właścicielowi do powierzchni nie większej niż 40 ha, w całym okresie programowania, a wysokość pomocy uzależniona jest od rodzaju inwestycji oraz konfiguracji gruntu, na którym będzie realizowana i wynosi:

  1. przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez:
    a) wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 50 lat: od 8 137 do 9 249 zł/ha,
    b) dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat, wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach: od 12 538 do 14 213 zł/ha,
  2. zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 30 do 60 lat, przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolną warstwę w drzewostanie, złożoną z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę: od 4 610 do 5 210 zł/ha,
  3. zakładanie remiz rozumianych jako obszar, na którym wprowadzane są gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przy czym remiza powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów: 848 zł/remizę,
  4. czyszczenia późne, rozumiane jako cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 20 lat, polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych: od 764 do 917 zł/ha,
  5. zabiegi ochronne przed zwierzyną polegające na ogrodzeniu remizy (8,82 zł/mb), zabezpieczeniu drzewek repelentami (424 zł/ha), zabezpieczeniu drzewek osłonkami (1 488 zł/ha).

Pomoc udzielana jest do gruntów, dla których nadleśniczy sporządził plan inwestycji, na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku o jego sporządzenie. Wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie określonym w ogłoszeniu Prezesa Agencji o naborze wniosków tj. od 17 maja do 27 czerwca 2021 roku.
Więcej informacji na: www.arirmr.gov.pl.

Dodaj ogłoszenie