Informacja Burmistrza Barcina o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Materiał informacyjny Gminy Barcin

Burmistrz Barcina, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w tym lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Knieja oraz nieruchomości gruntowych /działek/ położonych w obrębach ewidencyjnych: nr 2 miasta Barcin, Józefinka, Pturek, Sadłogoszcz, Wolice i Złotowo.

Wykazy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barcinie oraz zamieszcza się na stronach internetowych urzędu. Informację o zamieszczeniu wykazów właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położone są nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.

Dodatkowe informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Barcinie, pok. nr 15, tel. 52 3834127.

Dodaj ogłoszenie