Informacja Burmistrza Barcina o wykazie nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

Materiał informacyjny Gminy Barcin

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 110/2021
Burmistrza Barcina z dnia 17.08.2021 r.

Informacja o wykazie nieruchomości
gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.

Burmistrz Barcina na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a także zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu. Informacje o zamieszczeniu wykazu organ podaje także do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Dodatkowe informacje w sprawie najmu/dzierżawy nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Barcinie, pok. nr 17 lub pod nr telefonu 52 383 41 65.