Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A. ogłaszają przetarg

Materiał informacyjny Inowrocławskich Kopalni Soli SOLINO S.A.

Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A.
z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Św. Ducha 26 A,
88-100 Inowrocław
ogłaszają przetarg na sprzedaż i odbiór odpadu w postaci
żelaza i stali kod 17 04 05

 1. Przedmiot przetargu:
  Sprzedaż i odbiór odpadu w postaci żelaza i stali kod 17 04 05 (kod odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. z 2020 r., poz. 10).
  Miejsce odbioru: Kopalnia Soli i Podziemny Magazyn Ropy i Paliw w miejscowości Góra k/Inowrocławia oraz w Kopalnia Soli „Mogilno” w miejscowości Przyjma.
  Odbiór oraz załadunek odpadu odbywać się będzie transportem nabywcy.

 2. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w opisanej i zamkniętej kopercie do dnia 02.07.2021 r. do godziny 15:00 w sekretariacie IKS Solino S.A. przy ul. Świętego Ducha 26 a, 88-100 Inowrocław z dopiskiem ”Przetarg na sprzedaż Żelaza i stali kod 17 04 05” zgodnie ze Szczegółowymi warunkami przetargu.
  Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy.
  Termin związania ofertą: 90 dni od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);
  Termin rozstrzygnięcia przetargu: 60 dni od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem).

 3. Wadium:
  Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata na konto bankowe PKO Bank Polski S.A. 67 1240 1196 1111 0010 0318 1952 wadium w formie pieniądza w wysokości 29 581,00 zł. Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od momentu wystąpienia jednej z okoliczności :

  1. upływu terminu związania ofertą;
  2. zawarcia umowy przedmiotu postepowania;
  3. unieważnienia postępowania przetargowego lub na wniosek o zwrot wadium złożony przez oferenta, również niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od momentu wystąpienia jednej z okoliczności:
  • który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
  • którego oferta została odrzucona;
  • po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
  • po unieważnieniu postępowania przetargowego.
 4. Informację o Szczegółowych warunkach przetargu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 14:30 udzieli Pani Magdalena Sośnicka: adres mailowy: [email protected].

 5. Warunki przetargu mogą być przez Spółkę zmienione lub odwołane w każdym czasie i na każdym etapie przetargu bez konieczności podania przyczyny.

 6. Przetarg może zostać unieważniony przez Spółkę w każdym czasie i na każdym etapie przetargu bez konieczności podania przyczyny albo zamknięty bez wybrania żadnej z ofert.