Obwieszczenie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

Artykuł sponsorowany Powiat Inowrocławski

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 j.t.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 j.t.) zawiadamiam o wydaniu, 15 lipca 2020 r. decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Słońsko”;

Inwestorem jest Wójt Gminy Inowrocław.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
Działki objęte inwestycją:
Jednostka ewidencyjna 040704_2, obręb 0039 Słońsko, gmina Inowrocław: 180, 185/18, 102/11, 110/13, 102/17, 102/16, 110/8, 95, 110/6, 110/7, 102/28, 102/27, 102/19, 223, 94, 93, 96/9, 92/16, 92/2, 91/1, 91/2, 90, 92/1.

Działki ewidencyjne ujęte w nawiasach, oznaczone czcionką wytłuszczoną, oznaczają działki po podziale geodezyjnym przeznaczone pod inwestycję.

Jednostka ewidencyjna 040704_2, obręb 0039 Słońsko, gmina Inowrocław: 102/11 (102/62, 102/63), 102/17 (102/66, 102/67), 102/16 (102/64, 102/65), 110/6 (110/14, 110/15), 110/7 (110/16, 110/17), 102/28 (102/72, 102/73), 102/27 (102/70, 102/71), 102/19 (102/68, 102/69), 223 (223/1, 223/2), 94 (94/1, 94/2), 93 (93/1, 93/2), 96/9 (96/10, 96/11), 92/16 (92/21, 92/22), 92/2 (92/19, 92/20), 91/1 (91/3, 91/4), 90 (90/1, 90/2), 91/2 (91/5, 91/6), 92/1 (92/17, 92/18).

Działki przeznaczone do ograniczonego korzystania z nieruchomości:
Jednostka ewidencyjna 040704_2, obręb 0039 Słońsko, gmina Inowrocław: 185/18, 180, 102/16, 94, 91/1.

Działki, na których będzie realizowana inwestycja, a uzyskano zgodę na dysponowanie gruntem
na cele budowlane.

Jednostka ewidencyjna Jednostka ewidencyjna 040704_2, obręb 0039 Słońsko, gmina Inowrocław: 185/18, 180, 102/16, 94, 91/1.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania zakończonego wydaniem ww. decyzji mogą się zapoznać z jej treścią w siedzibie organu, przy ulicy Mątewskiej 17 w Inowrocławiu, I piętro pokój 104, w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30).
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w BIP tych gmin, a także w prasie lokalnej.

Dodaj ogłoszenie