Obwieszczenie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

Materiał informacyjny Powiatu Inowrocławskiego
Udostępnij:

OBWIESZCZENIE STAROSTY INOWROCŁAWSKIEGO
z 18 października 2021 r.
o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 j.t.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu, 18 października 2021 r. decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Armii Krajowej w Inowrocławiu”. Wnioskodawcą jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

Działki objęte opracowaniem (stan istniejący):

Jednostka ewidencyjna 040701_1, obręb 3, arkusz 610: 85/68, 11/64.
Jednostka ewidencyjna 040701_1, obręb 3, arkusz 620: 85/122, 85/120, 85/131, 85/43, 96/141, 96/136, 85/130, 85/125, 85/121.

Działki przeznaczone pod pas drogowy drogi gminnej ulicy Armii Krajowej – droga gminna nr 151208C:

Jednostka ewidencyjna 040701_1, obręb 3, arkusz 610: 85/68, 11/64.
Jednostka ewidencyjna 040701_1, obręb 3, arkusz 620: 85/122, 85/120, 85/131.

Nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone (stan istniejący):

Jednostka ewidencyjna 040701_1, obręb 3, arkusz 620: 85/43, 96/141, 96/136, 85/130, 85/125, 85/121.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania zakończonego wydaniem ww. decyzji mogą się zapoznać z jej treścią w siedzibie organu, przy alei Ratuszowej 38 w Inowrocławiu, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty drogą telefoniczną (tel.52-35-92-100, wewnętrzny 102, 122) lub mailową ([email protected]).

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w BIP tych gmin, a także w prasie lokalnej.

Dodaj ogłoszenie