Obwieszczenie Starosty Inowrocławskiego z 16 lipca 2021 r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

Materiał informacyjny Powiatu Inowrocławskiego

OBWIESZCZENIE STAROSTY INOWROCŁAWSKIEGO
z 16 lipca 2021 r.
o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 j.t.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu, 14 lipca 2021 r. decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych, ulicy Kujawskiej i Solidarności w Kruszwicy”. Wnioskodawcą jest Burmistrz Kruszwicy.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

Działki objęte opracowaniem (stan istniejący):
Jednostka ewidencyjna 040706_4 Kruszwica-M, obręb 5: 99, 106/7, 106/43, 307, 149/5, 106/126, 106/27, 106/121, 106/116, 131/23, 69, 103/7, 106/115, 106/119 ,106/122, 106/132, 103/20, 134/1, 145/1, 100/5, 100/6, 319/1, 319/6, 100/3, 100/4, 106/14.

Działki przeznaczone pod pas drogowy (działki w nawiasie zaznaczone czcionką pogrubioną - powstałe z podziału – do przejęcia pod inwestycję).
Jednostka ewidencyjna 040706_4 Kruszwica-M, obręb 5: 106/126 (106/158, 106/159), 106/27 (106/146, 106/147), 106/121 (106/156, 106/157), 106/115 (106/150, 106/151), 106/116 (106/152, 106/153), 106/119 (106/154, 106/155), 106/43 (106/148, 106/149), 307 (307/1, 307/2), 100/5 (100/14, 100/13), 100/3 (100/10, 100/12, 100/11), 134/1 (134/2, 134/3), 145/1 (145/3, 145/2), 106/7 (106/144, 106/145), 319/6 (319/7, 319/8).

Nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone (stan istniejący):
Jednostka ewidencyjna 040706_4 Kruszwica-M, obręb 5: 106/27, 106/115, 106/116, 106/132, 307, 149/5, 106/7, 103/20, 100/3, 134/1.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postepowania zakończonego wydaniem ww. decyzji mogą się zapoznać z jej treścią w siedzibie organu, przy alei Ratuszowej 38 w Inowrocławiu, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty drogą telefoniczną (tel.52-35-92-100, wewnętrzny 102, 122) lub mailową ([email protected]).

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego, zawiadomienie stron postepowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w BIP tych gmin, a także w prasie lokalnej.

Znak sprawy: AB.6740.D.2.2021.

Dodaj ogłoszenie