Obwieszczenie

Artykuł sponsorowany GMINA BARCIN
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 r., poz. 1219) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. , poz. 283 ze zm.), Burmistrz Barcina podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem:

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barcin na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”
oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu.
Projekt dokumentu wyłożony został do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barcinie ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz zamieszczony został na stronie BIP Gminy Barcin (https://bip.barcin.pl/).
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej – na adres Urzędu Miejskiego w Barcinie, ul. Artylerzystów 9,
88-190 Barcin;
- ustnie do protokołu;
- w formie elektronicznej – na adres email: sekretariat@barcin.pl lub przy użyciu profilu zaufanego e-puap.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Barcina.
Termin składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie wynosi 21-dni od daty podania niniejszej wiadomości do informacji publicznej. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Dodaj ogłoszenie