Ogłoszenie Burmistrza Pakości o przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Pakości i Wielowsi

Materiał informacyjny Gminy Pakość
Udostępnij:

OGŁOSZENIE
Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 10 listopada 2021 r.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, dz. nr 26/23 o pow. ca 0,0241 ha, KW nr BY1I/00023175/8, ewidencyjnie oznaczonej jako Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 14.200,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

I publiczny przetarg ustny ograniczony na:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, dz. nr 46/1 o pow. ca 0,1065 ha, KW nr BY1I/00024916/2, ewidencyjnie oznaczonej jako dr (drogi – droga wewnętrzna). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Z uwagi na parametry działki oraz brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, przetarg ustny został ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do przedmiotowej nieruchomości tj.: dz. nr 132/6, 42, 43 i 47.

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, dz. nr 46/2 o pow. ca 0,1952 ha, KW nr BY1I/00024916/2, ewidencyjnie oznaczonej jako S-RIIIa (sad klasy IIIa). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 36.600,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset złotych 00/100).

Cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Z uwagi na parametry działki, rosnące na niej liczne drzewa owocowe i znajdująca się na niej część obiektu budowlanego, co uniemożliwia racjonalne i samodzielne jej zagospodarowanie, przetarg ustny został ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do przedmiotowej nieruchomości tj.: dz. nr 45 i 48.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym ustala się na dzień 10 grudnia 2021 r. do godziny 1400. Pisemne zgłoszenie należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem „I przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość”, w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, sekretariat (parter). Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
  • datę sporządzenia zgłoszenia,
  • podpis zgłaszającego.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodów potwierdzających spełnienie warunków wynikających z ograniczeń tj. kopię aktu własności do działki bezpośrednio przyległej, lub wypisu z rejestru gruntów, lub odpisu z właściwej księgi wieczystej.

- Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym, zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. do dnia 13 grudnia 2021 r.

- Warunkiem uczestnictwa w I publicznym przetargu ustnym ograniczonym jest zakwalifikowanie przez komisję, a w dniu przetargu okazanie komisji:

  • oryginału dowodu wniesienia wadium,
  • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
  • stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

I przetarg ustny ograniczony odbędzie się chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

1. Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone, ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

2. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 r. od godz. 9.00 (dz. nr 26/23 – 900, dz. nr 46/1 – 915, dz. nr 46/2 – 930) w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro pok. nr 17.

3. Ostateczna wysokość ceny nabycia nieruchomości zostanie ustalona w przetargu.

4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości:

– 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) – dot. dz. nr 26/23;

– 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) – dot. dz. nr 46/1;

– 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) – dot. dz. nr 46/2;

do dnia 10 grudnia 2021 r. – przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pakości w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070, przy czym za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

5. Kupno przedmiotowych nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

6. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

7. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4 lub telefonicznie pod nr (52) 307 04 87.

8. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej: www.pakosc.pl w zakładce: Twój urząd → sprzedaż nieruchomości i www.bip.pakosc.pl w zakładce: Przetargi oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości.

9. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), z ważnych powodów przetarg może zostać odwołany.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

Dodaj ogłoszenie