Ogłoszenie konkursu na dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu

Materiał informacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, Plac Teatralny 1, 87-100 Toruń

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1) posiada wykształcenie wyższe, z uzyskanym dyplomem magistra;
2) posiada minimum trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach artystycznych lub minimum trzyletnią praktykę reżyserską lub kuratorską
w samodzielnej realizacji projektów z zakresu kultury teatralnej;
3) posiada znajomość przynajmniej jednego języka obcego (preferowany język angielski) w stopniu średniozaawansowanym;
4) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
7) nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) terminowo złożyła komplet dokumentów wymienionych w punkcie 4.

2. Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

1) znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem teatrów, w tym będącej przedmiotem działalności Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu;
2) umiejętności organizacyjno-menadżerskie;
3) doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzi;
4) znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,
w szczególności teatrów, w tym zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury;
5) doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na działalność kulturalną;
6) doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów kulturalnych;
7) wykształcenie w dziedzinie teatru.

3.Zakres głównych zadań dyrektora:

1) kierowanie Teatrem i odpowiadanie za całokształt jego działalności;
2) podejmowanie decyzji dotyczących Teatru w granicach obowiązujących przepisów
i statutu instytucji;
3) reprezentowanie Teatru na zewnątrz;
4) odpowiadanie za majątek i gospodarkę finansową Teatru;
5) podejmowanie decyzji w sprawach z zakresu prawa pracy;
6) zatwierdzanie planów działalności instytucji.

4. Oferta składana do konkursu musi zawierać następujące dokumenty:
1) zgłoszenie do konkursu wraz z motywacją ubiegania się o stanowisko dyrektora Teatru;
2) życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który będą przekazywane informacje o postępowaniu konkursowym, oraz numeru telefonu;
3) opracowaną w języku polskim autorską koncepcję programowo-organizacyjną funkcjonowania Teatru, obejmującą maksymalnie 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki: Times New Roman, rozmiar 12, odstępy między wierszami 1,5 wiersza
zarówno w formie pisemnej, jak i w wersji elektronicznej w formacie DOC lub PDF (płyta CD/DVD lub pendrive), zawierającą między innymi wizję zarządzania i kształtowania profilu artystycznego instytucji na okres 4 sezonów artystycznych począwszy od sezonu 2021/2022 r. oraz strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych;
4) w wypadku zamiaru powołania zastępcy dyrektora ds. artystycznych – informację
o sylwetce zawodowej kandydata na to stanowisko oraz jego pisemne oświadczenie
o gotowości do objęcia stanowiska zastępcy dyrektora ds. artystycznych;
5) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje, w tym znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu średniozaawansowanym (kserokopie lub odpisy dyplomów, świadectw, certyfikatów itp.);
6) dokumenty potwierdzające minimum trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach artystycznych lub minimum trzyletnią praktykę reżyserską lub kuratorską w samodzielnej realizacji projektów z zakresu kultury teatralnej, np. zaświadczenia o zatrudnieniu, kserokopie lub odpisy świadectw pracy, kopie umów cywilnoprawnych wraz z oświadczeniem o ich wykonaniu;
7) czytelnie podpisane przez kandydata oświadczenia:
a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
b) że nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karno-skarbowe;
c) że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
d) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku kierowniczym;
e) o zapoznaniu się z informacją w związku z przetwarzaniem danych osobowych (załącznik nr 1 do ogłoszenia);
f) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do ogłoszenia).
5. Zgłoszenie do konkursu, życiorys, koncepcja programowo-organizacyjna i wszystkie oświadczenia powinny być czytelnie podpisane przez kandydata, a kserokopie powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
6. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
7. Oferta powinna zawierać spis ponumerowanych dokumentów składanych przez kandydata.
8. Informacji o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Teatru udziela Anna Rzemykowska, pracownik Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, tel. 883 359 311,
e-mail: [email protected]
9. Ofertę w zamkniętej kopercie z podanym na kopercie imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, adresem mailowym i telefonem kandydata oraz z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu NIE OTWIERAĆ” należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń w terminie do 24 lutego 2021 r., godz. 15:00. Decyduje data wpływu.
10. Zakończenie postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 60 dni po upływie terminu składania ofert.
Pełna treść ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami dostępna jest pod adresem bip.kujawsko-pomorskie.pl – Kultura i Dziedzictwo Narodowe – Konkursy.

Dodaj ogłoszenie