Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Giebni

Materiał informacyjny Gmina Pakość

OGŁOSZENIE

Burmistrz Pakości

ogłasza w dniu 14 kwietnia 2021 r.

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

- dzierżawę, na okres do 30 listopada 2021 r., nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 25/1 o pow. ca 14,4900 ha, KW nr BY1I/00037680/2, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, RIVa, IVb i V (grunty orne klasy IVa, IVb i V), z przeznaczeniem na cele rolnicze, minimalna wysokość czynszu dzierżawnego wynosi: 5.227,50 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 50/100) za okres 6 miesięcy.

- dzierżawę, na okres do 30 listopada 2021 r., nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 27/6 w części o pow. 8,3198 ha (pow. ca 8,3298 ha), KW nr BY1I/00037680/2, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, RIVa, IVb, V, W i Ws (grunty orne klasy IVa, IVb, V, grunty pod rowami i grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi), z przeznaczeniem na cele rolnicze, minimalna wysokość czynszu dzierżawnego wynosi: 3.060,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt złotych 00/100) za okres 6 miesięcy.

1. Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone, ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

2. Przetarg na dzierżawę ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 18 maja 2021 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro pok. nr 17.

3. Ostateczna wysokość czynszu dzierżawnego zostanie ustalona w przetargu.

4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości:

- 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) – dot. dz. nr 25/1,

- 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) – dot. dz. nr 27/6,

do dnia 14 maja 2021 r. – przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pakości nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości, przy czym za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy.

5. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4 lub telefonicznie pod nr (52) 3070487.

7. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej: www.pakosc.pl w zakładce: Twój urząd → sprzedaż nieruchomości i www.bip.pakosc.pl w zakładce: Przetargi oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości.

8. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), z ważnych powodów przetarg może zostać odwołany.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

Dodaj ogłoszenie