Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej w Janikowie

Artykuł sponsorowany

WYCIĄG
Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo ogłasza o przeprowadzeniu I przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej w Janikowie, który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janikowie ul. Przemysłowa 6, sala konferencyjna nr 119 – I piętro
w dniu 19 czerwca 2020 godz. 11.00

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłaciły wadium w gotówce w wysokości podanej w ogłoszeniu w terminie do 15 czerwca 2020 r. na konto Urzędu Miejskiego w PBS Janikowo numer: 32 8185 0006 0000 0185 2000 0007. Za datę wpłacenia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego.

Należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowód wpłaty wadium,
  • w przypadku osób fizycznych dowodów tożsamości i stosownych pełnomocnictw,
  • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dowodu tożsamości i wyciągu z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, S.A. podlegających wpisom do rejestru aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń. Przetarg będzie ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wylicytowana kwota stanowi cenę zapłaty za nabycie prawa własności nieruchomości i płatna jest najpóźniej do dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego prawo własności nieruchomości (pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium).

Uczestnikowi przetargu, który nie nabył nieruchomości w przetargu wpłacone wadium zwraca się w ciągu 3 dni.

Brak wpłaty wylicytowanej kwoty w oznaczonym terminie powoduje przepadek wadium i odstąpienie od nabycia prawa własności nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT.

Do postępowania przetargowego stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2014r., poz. 1490 ze zmianami.

Termin zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie określony przez strony zgodnie z przepisami prawa w tym przedmiocie. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu podając przyczynę.

Bliższe informacje: Urząd Miejski w Janikowie – pok. 104 – tel. 52 351 44 18

Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z administratorem – PGKiM Janikowo tel. 52 351 44 58

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości od dnia

14 maja 2020 r. do 14 czerwca 2020 r.:
  • strona internetowa http://bip.janikowo.bipgmina.pl/ w zakładce nieruchomości > przetargi
  • strona internetowa Urzędu Miejskiego w Janikowie
  • tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janikowie