Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość

Artykuł sponsorowany Gmina Pakość

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 5 sierpnia 2020 r.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

I Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości obręb 4, dz. nr 3/86 o pow. ca 0,0783 ha, KW nr BY1I/00035638/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Ba (tereny przemysłowe). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 31.000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

II Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości obręb 4, dz. nr 3/48 o pow. ca 0,0207 ha, KW nr BY1I/00029791/4, ewidencyjnie oznaczonej jako dr (drogi – droga wewnętrzna). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% – dot. dz. nr 3/86 i 3/48.
1. Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone, ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań.
2. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 8 września 2020 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro pok. nr 17.
3. Ostateczna wysokość ceny nabycia nieruchomości zostanie ustalona w przetargu.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości:
2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) – dot. dz. nr 3/86;
500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) – dot. dz. nr 3/48;
do dnia 4 września 2020 r. do godz. 13:00 – gotówką do kasy Urzędu Miejskiego w Pakości lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pakości w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070, przy czym za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy. W sytuacji wpłaty wadium gotówką w kasie Urzędu, prosimy o podanie numeru konta bankowego, na które zostanie dokonany zwrot wadium na koszt uczestnika przetargu w razie nie przystąpienia do przetargu lub wygrania przetargu przez inną osobę. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.
5. Kupno przedmiotowych nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
6. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
7. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4 (pok. nr 16) lub telefonicznie pod nr (52) 566 60 88.
8. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej: www.pakosc.pl w zakładce: Twój urząd → sprzedaż nieruchomości i www.bip.pakosc.pl w zakładce: Przetargi oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości.
9. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), z ważnych powodów przetarg może zostać odwołany.
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

Dodaj ogłoszenie