Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Janikowie przy ul. Sportowej

Materiał informacyjny Gminy Janikowo

W Y C I Ą G
Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
który odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2021 r. o godz. 10:00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janikowie ul. Przemysłowa 6 sala konferencyjna 119

Do Ceny sprzedaży należy doliczyć podatek VAT - stawka 23%.

Termin zrealizowania inwestycji: 2 lata od dnia zakończenia przez sprzedającego inwestycji, polegającej na przebudowie sieci wodociągowej. W przypadku niezrealizowania inwestycji w terminie nabywca zapłaci sprzedającemu karę umowną w wysokości 20% ceny netto uzyskanej w przetargu za każdy rozpoczęty rok opóźnienia, przy czym łącznie kwota kar umownych nie przekroczy 100% ceny netto uzyskanej w przetargu. Za zrealizowanie inwestycji rozumie się moment oddania do użytku wybudowanych garaży. Przez "wybudowanie garaży” rozumie się zabudowę garażami całej powierzchni działki zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy. W przypadku niezrealizowania inwestycji w terminie z powodów nie wynikających z winy inwestora można wnioskować o przedłużenie terminu wykonania inwestycji. W przypadku zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości w obrocie wtórnym przed zrealizowaniem inwestycji nabywca zobowiązuje się scedować obowiązek dotyczący terminu realizacji inwestycji i zapłaty kary umownej na nowego nabywcę. Gmina Janikowo zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie 5 lat.

W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłaciły wadium w pieniądzu w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Janikowie – Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie nr 32 8185 0006 0000 0185 2000 0007 do dnia 16 sierpnia 2021 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego i o ile wymagają tego przepisy prawa uchwałę właściwego organu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Osoba prowadząca działalność gospodarczą przedkłada zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu oboje lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej – akt notarialny.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej (pomniejszona o wpłacone wadium). Termin zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie określony przez strony zgodnie z przepisami prawa w tym przedmiocie w ciągu 21 dni od dnia odbycia przetargu.

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowa zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu podając przyczynę.

Bliższe informacje: Urząd Miejski w Janikowie – pok. 104 – tel. 52 3514418

Ogłoszenie o przetargu umieszczono na stronie BIP Gminy Janikowo www.bip.janikowo.bipgmina.pl w zakładce nieruchomości -> przetargi, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janikowie oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janikowie.