Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Materiał informacyjny Gminy Pakość

OGŁOSZENIE
Burmistrz Pakości ogłasza w dniu 7 lipca 2021 r.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Wojdal gm. Pakość, dz. nr 90 o pow. ca 0,1278 ha, KW nr BY1I/00026587/0, ewidencyjnie oznaczonej jako W (grunty pod rowami). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Wojdal gm. Pakość, dz. nr 91 o pow. ca 0,0704 ha, KW nr BY1I/00026587/0, ewidencyjnie oznaczonej jako W (grunty pod rowami). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Ludkowo gm. Pakość, dz. nr 114/1 o pow. ca 0,0581 ha, KW nr BY1U/00034689/5, ewidencyjnie oznaczonej jako dr (drogi – droga wewnętrzna). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Ludkowo gm. Pakość, dz. nr 62/3 o pow. ca 0,4565 ha, KW nr BY1I/00026591/1, ewidencyjnie oznaczonej jako dr (drogi – droga wewnętrzna). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 52.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Ludkowo gm. Pakość, dz. nr 79/4 o pow. ca 0,3020 ha, KW nr BY1I/00026591/1, ewidencyjnie oznaczonej jako dr (drogi – droga wewnętrzna). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Łącko gm. Pakość, dz. nr 76/4 o pow. ca 0,2900 ha, KW nr BY1I/00022812/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Br-RV (grunty rolne zabudowane klasy V). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 19 maja 2021 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Mielno gm. Pakość, dz. nr 13/13 o pow. ca 0,1700 ha, KW nr BY1I/00023183/7, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 19 stycznia 2021 r., natomiast drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 13 kwietnia 2021 r. – oba zakończyły się wynikiem negatywnym.

1. Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone, ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

2. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2021 r. od godz. 9.00 (dz. nr 90 – 9.00, dz. nr 91 – 9.15, dz. nr 114/1 – 9.30, dz. nr 62/3 – 9.45, dz. nr 79/4 – 10.00, dz. nr 76/4 – 10.15, dz. nr 13/13 – 10.30 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro pok. nr 17.

3. Ostateczna wysokość ceny nabycia nieruchomości zostanie ustalona w przetargu.

4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości:

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) – dot. dz. nr 90;

500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) – dot. dz. nr 91;

400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) – dot. dz. nr 114/1;

3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) – dot. dz. nr 62/3;

2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) – dot. dz. nr 79/4;

4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) – dot. dz. nr 76/4;

3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) – dot. dz. nr 13/13;

do dnia 6 sierpnia 2021 r. – przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pakości w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070, przy czym za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

5. Kupno przedmiotowych nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

6. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

7. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4 lub telefonicznie pod nr (52) 307 04 87.

8. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej: www.pakosc.pl w zakładce: Twój urząd → sprzedaż nieruchomości i www.bip.pakosc.pl w zakładce: Przetargi oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości.

9. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), z ważnych powodów przetarg może zostać odwołany.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

Dodaj ogłoszenie