Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla terenów położonych w obrębie 3, miasto Pakość oraz w obrębie Jankowo, gmina Pakość

Materiał informacyjny Gminy Pakość

Pakość, 21 lipca 2021 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 3, miasto Pakość oraz w obrębie Jankowo, gmina Pakość

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pakości uchwały nr XXV/247/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 3, miasto Pakość oraz w obrębie Jankowo, gmina Pakość.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w terminie do dnia 18 sierpnia 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Pakości. Klauzulę informacyjną RODO zamieszczono na stronie http://bip.pakosc.pl/ oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość.

Burmistrz Pakości

Dodaj ogłoszenie