Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP - Morgi, Chełmiczki, Witowiczki, Witowice i Kobylnica

Materiał informacyjny Gminy Kruszwica

Kruszwica, 06 maja 2021 r

Kruszwica, 06 maja 2021 r.
BURMISTRZ KRUSZWICY
NGP-BGP.6721.1.2021

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach Morgi, Chełmiczki, Witowiczki, Witowice i Kobylnica, Gmina Kruszwica oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zawiadamiam
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach Morgi, Chełmiczki, Witowiczki, Witowice i Kobylnica, Gmina Kruszwica (procedura wszczęta uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy nr XXIX/371/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach Morgi, Chełmiczki, Witowiczki, Witowice i Kobylnica, Gmina Kruszwica) oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, w terminie do dnia 28 maja 2021 r. (włącznie).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Kruszwicy.

Burmistrz Kruszwicy
Dariusz Witczak

KLAUZULA RODO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Gmina Kruszwica z siedzibą w Kruszwicy, przy ul. Nadgoplańskiej 4, 88-150 Kruszwica, [email protected] kruszwica.um.gov.pl.
  2. Będziemy przetwarzać dane osobowe Pani/Pana w celu realizacji procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach Morgi, Chełmiczki, Witowiczki, Witowice i Kobylnica, Gmina Kruszwica na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741).
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: [email protected].
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: www.bip.kruszwica.gmina.pl.
  5. W przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741).