Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP terenu położonego w obrębie m. Pakość, obrębie m. Rybitwy i w obrębie m. Radłowo

Materiał informacyjny Gminy Pakość

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pakości uchwały nr XV/125/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie m. Pakość, obrębie m. Rybitwy i w obrębie m. Radłowo, Gmina Pakość.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w terminie do dnia 31 marca 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Pakości. Klauzulę informacyjną RODO zamieszczono na stronie http://bip.pakosc.pl/ oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość.

Burmistrz Pakości

Dodaj ogłoszenie