Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP w części obrębów Wielowieś, Gorzany, Kościelec i Dziarnowo

Materiał informacyjny Gminy Pakość

Pakość, 19 kwietnia 2021 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakość w części obrębów Wielowieś, Gorzany, Kościelec i Dziarnowo

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pakości uchwały nr XXIII/221/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakość w części obrębów Wielowieś, Gorzany, Kościelec i Dziarnowo.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w terminie do dnia 21 maja 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Pakości. Klauzulę informacyjną RODO zamieszczono na stronie bip.pakosc.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość.

Burmistrz Pakości

Dodaj ogłoszenie