Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP w rejonie miejscowości Mierzwin, Niszczewice i Złotniki Kujawskie

Materiał informacyjny Gminy Złotniki Kujawskie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) w związku z art. 29 i 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247) i uchwały Nr VI/30/2019 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Mierzwin, Niszczewice i Złotniki Kujawskie, gmina Złotniki Kujawskie zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Mierzwin, Niszczewice i Złotniki Kujawskie, gmina Złotniki Kujawskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 17 maja 2021 r. do 18 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Złotnikach Kujawskich pok. 11 w godz. od 7:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Złotniki Kujawskie pod adresem: www.zlotnikikuj.ires.pl - w zakładce Ogłoszenia.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostanie przeprowadzona w dniu 24 maja 2021r. w godzinach od 10oo do 11oo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu aplikacji ZOOM, zapewniającej zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić na adres: [email protected]
w dniu 21 maja 2021 r. Link do spotkania zostanie przesłany w mailu zwrotnym.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi i wnioski.

Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu planu mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ sporządzający projekt planu miejscowego prowadzi dyskusję publiczną dotyczącą projektu w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag.

Zgodnie z art. 18 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 lipca 2021 r.

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Gmina Złotniki Kujawskie ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 88-180 Złotniki Kujawskie, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres Administratora.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej link: www.bip.ires.pl/Klauzula_wnioski_zmiana_plan_przestrzenny.pdf

WÓJT GMINY
mgr Witold Cybulski

Dodaj ogłoszenie