Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla inwestycji liniowej

Artykuł sponsorowany GMINA DĄBROWA

Dąbrowa, dnia 04.08.2020 r.
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Sędowo, Sucharzewo i Parlinek w Gminie Dąbrowa
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 39, ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dąbrowa nr XXXIII/211/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Sędowo, Sucharzewo i Parlinek w Gminie Dąbrowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14.08.2020 r. do 16.09.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa, w godzinach od 8:00 do 14:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07.09.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa o godzinie 12:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dąbrowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.10.2020 r.
Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się również na stronie internetowej (BIP) www.bip.ug-dabrowa.pl w zakładce Prawo lokalne – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Dąbrowa. Klauzulę informacyjną RODO zamieszczono na stronie www.bip.ug-dabrowa.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa.

Wójt Gminy Dąbrowa
Marcin Barczykowski

Dodaj ogłoszenie