Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla terenów obejmujących część wsi Dziarnowo i Kościelec

Materiał informacyjny Gminy Pakość

Pakość, dnia 09 grudnia 2020 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pakość dla terenów obejmujących część wsi Dziarnowo i Kościelec

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Pakości nr V/49/2019 z dnia 28 marca 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pakość dla terenów obejmujących część wsi Dziarnowo i Kościelec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21 grudnia 2020 r. do 02 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość w godzinach od 8:00 do 13:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości o godzinie 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Pakości z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2021 r.

Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się również na stronie internetowej BIP Pakość http://bip.pakosc.pl/.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Pakości. Klauzulę informacyjną RODO zamieszczono na stronie http://bip.pakosc.pl/ oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość.

Burmistrz Pakości

Dodaj ogłoszenie