Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla terenu położonego przy ul. Zajeziernej w Gniewkowie

Materiał informacyjny Gminy Gniewkowo

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GNIEWKOWA
z dnia 17 sierpnia 2021 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
przy ulicy Zajeziernej w Gniewkowie.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie nr XXVII/178/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Zajeziernej w Gniewkowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30.08.2021 r. do 05.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, w godzinach od 8:00 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.09.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie sala nr 20 o godzinie 10.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gniewkowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.10.2021 r.

Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie w zakładce komunikaty.

W przypadku utrzymania się stanu epidemii/stanu zagrożenia epidemiologicznego i związanych z tym ograniczeń w przemieszczaniu się i gromadzeniu wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu oraz dyskusja publiczna zostanie zorganizowana z zachowaniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii/stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz zaleceń służb sanitarnych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest reprezentowana przez Burmistrza Gniewkowa Gmina Gniewkowo, której siedziba mieści się przy ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo e-mail:[email protected] , tel. 52 3543008. Klauzulę informacyjną RODO zamieszczono na stronie http://gniewkowo.bipgmina.pl/ w zakładce RODO oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, ul. 17 stycznia 11.