Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP w miejscowości Kruszwica przy ul. Kwiatowej

Materiał informacyjny Gminy Kruszwica

Kruszwica, 22 kwietnia 2021 r.
BURMISTRZ KRUSZWICY
BGP.6721.2.2016.2021

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kruszwica przy ulicy Kwiatowej oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kruszwica przy ulicy Kwiatowej oraz prognozy oddziaływania na środowisko

w dniach od 30 kwietnia 2021 r. do 02 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pok. 24 (Biuro Obsługi Interesanta) w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 11:00 do 14:00, natomiast w czwartki w godzinach od 13:00 do 16:30.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica lub na adres e-mail: [email protected]
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2021 r. (włącznie).

Burmistrz Kruszwicy
Dariusz Witczak

KLAUZULA RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Gmina Kruszwica z siedzibą w Kruszwicy, przy ul. Nadgoplańskiej 4, 88-150 Kruszwica, [email protected].
  2. Będziemy przetwarzać dane osobowe Pani/Pana w celu realizacji procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kruszwica przy ulicy Kwiatowej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.).
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: [email protected].
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: www.bip.kruszwica.gmina.pl.
  5. W przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.).
Dodaj ogłoszenie