Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rojewo

Artykuł sponsorowany Gmina Rojewo
Udostępnij:

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rojewo

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rojewo wraz z niezbędną dokumentacją sprawy w dniach od 25.01.2021 r. do 03.03.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Rojewo w godzinach od 8:00 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.02.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rojewo o godzinie 10:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rojewo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2021 r.

Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Z projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rojewo oraz prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się również na stronie internetowej (BIP) http://bip.rojewo.pl/ w zakładce Zagospodarowanie Przestrzenne.

W przypadku utrzymania się stanu epidemii/stanu zagrożenia epidemiologicznego i związanych z tym ograniczeń w przemieszczaniu się i gromadzeniu wyłożenie projektu zmiany studium do publicznego wglądu oraz dyskusja publiczna zostanie zorganizowana z zachowaniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii/stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz zaleceń służb sanitarnych.

Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Rojewo reprezentowany przez Wójta Gminy Rojewo. Klauzulę informacyjną RODO zamieszczono na stronie http://bip.rojewo.pl/ oraz w siedzibie Urzędu Gminy Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Rojewo.