Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Materiał informacyjny Gminy Kruszwica

Kruszwica, 29 lipca 2021 r.

BURMISTRZ KRUSZWICY
NGP-BGP.6720.1.2020.2021

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XXVI/310/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica (dla obszaru położonego w miejscowościach Arturowo i Karczyn) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 09 sierpnia 2021 r. do 08 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pok. 24 (Biuro Obsługi Interesanta) w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 11:00 do 14:00, natomiast w czwartki w godzinach od 13:00 do 16:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica (Sala Narad), o godz. 16:30.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium do Burmistrza Kruszwicy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2021 r. (włącznie).

Z up. Burmistrza Kruszwicy
Zastępca Burmistrza Kruszwicy
Bartosz Krajniak

KLAUZULA RODO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Gmina Kruszwica z siedzibą w Kruszwicy, przy ul. Nadgoplańskiej 4, 88-150 Kruszwica, [email protected] kruszwica.um.gov.pl.
  2. Będziemy przetwarzać dane osobowe Pani/Pana w celu realizacji procedury zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: [email protected].
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: www.bip.kruszwica.gmina.pl.
  5. W przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).
Dodaj ogłoszenie