Podatek od nieruchomości - zasady, stawki, deklaracja

 • Gazeta Pomorska

Katarzyna Paczewska

Będąc właścicielem mieszkania lub domu jesteśmy zobowiązani co roku opłacać tzw. podatek od nieruchomości. Ile wynosi on w największych miastach - takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Bydgoszcz - i co mówi o tym podatku ustawa - przeczytaj. Nie zabraknie również przykładowej deklaracji na podatek od nieruchomości (pamiętajmy jednak, że każda gmina ma swoje, podobne, ale nie zawsze identyczne druki).

Do 15 marca 2018 roku ponad 11 milionów właścicieli mieszkań musiało zdążyć z zapłatą podatku od nieruchomości. To samo dotyczyło posiadaczy działek i budynków. Co do zasady, podatek muszą płacić co roku tylko te osoby fizyczne, które otrzymały stosowną decyzję z gminy. Reszta – o ile poinformowała gminę o zakupie nieruchomości – może bez nerwów czekać na wymiar podatku.

Podatek od nieruchomości to zobowiązanie, o którym zdarza się w ciągu roku zapomnieć.

- Szczególnie dotyczyć to może właścicieli mieszkań lub niewielkich działek, którzy często muszą zapłacić po kilkadziesiąt złotych rocznie. Podatek ten osoby fizyczne mogą płacić w ratach (do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada) - wyjaśnia Bartosz Turek, analityk Open Finance. - Co ważne, jeśli ktoś ma do zapłacenia w jednym roku nie więcej niż 100 zł, to całą należność musi uregulować w pierwszym z tych terminów. Natomiast, jeśli ktoś ma do zapłacenia mniej niż 6,20 zł, to decyzji z gminy nie otrzyma i w ogóle nie zapłaci podatku, ale są to rzadkie sytuacje.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty,
budynki lub ich części, a także budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Fot. Pixabay.com

Podatek od nieruchomości, a ustawa

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych według ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego jeżeli posiadanie.

Wideo: Podatki w nieruchomościach

Źródło: Orzechowski Vlog/YouTube

Są też wyjątki.

- Jeśli komuś przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, to podatku od nieruchomości nie musi samodzielnie odprowadzać na rachunki gminy - wyjaśnia Turek. - Zajmuje się tym spółdzielnia, która jest właścicielem lokalu będącego przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a potem dolicza tę kwotę do opłat administracyjnych. Obowiązek płacenia podatku od nieruchomości nie dotyczy też działek rolnych i leśnych (ich właściciele płacą podatek rolny i podatek leśny). Za swoje nieruchomości inaczej płacą również osoby prawne. Składają one stosowne deklaracje w styczniu, a potem płacą daninę w ramach comiesięcznych rat.

Podstawę opodatkowania stanowi:

 • dla gruntów - powierzchnia,
 • dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
 • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wartość,
 • powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 proc., a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m powierzchnię tę pomija się.

Podatek od nieruchomości - stawki

Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie, przykładowo od:

 • gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni,
 • budynków lub ich części mieszkalnych - 0,51 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej,
 • od budowli - 2 proc. ich wartości.
Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2018 r. Dane: Open Finance

Obowiązek podatkowy, jak mówi ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości Fot. Pixabay.com

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu (poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło to zdarzenie).

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Do każdej deklaracji DN-1 należy obowiązkowo dołączyć załącznik ZN-1/A, stanowiący jej integralną część:
- ZN-1/A - Informacja o nieruchomościach gruntowych będących w posiadaniu podatnika,
- ZN-1/B - Dane o zwolnieniach podmiotowych i przedmiotowych w podatku od nieruchomości,
- ZN-1/C - Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach. Fot. Katarzyna Paczewska

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia.

Aktualne wzory druków znajdą Państwo na stronach internetowych urzędów swoich miast i gmin lub bezpośrednio w nich. Różnią się trochę od siebie.

POBIERZ:Przykładowy plik deklaracji na podatek od nieruchomości

Uwaga - powyższy formularz nie jest przeznaczony dla podatników. Jeśli musicie wypełnić taką deklarację, pobierzcie ją ze strony internetowej gminy lub bezpośrednio w swoim urzędzie.

W części urzędów, dokument ten można przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona informacja musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zobacz również wideo: Koniec dopłat w MdM. Polacy mają na to sposób

Źródło: AIP

Terminy płatności podatku od nieruchomości

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Uwaga, jeżeli decydujemy się zapłacić go w sposób jednorazowy, opłatę należy uiścić do 15 marca.

Jak radzą urzędnicy, uiszczając podatek przelewem bankowym należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew, tzn.:

 • zaznaczyć, że chodzi o podatek od nieruchomości,
 • oznaczyć okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata,
 • starannie wpisać dane podatnika.

Interesuje Państwa ten temat? Warto zapoznać się z pełnymi zapisami w "Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych" [tekst jednolity].

Stawki podatku od nieruchomości w 2018 r. są wyższe

- To więcej niż rok wcześniej. Wszystko dlatego, że 2018 roku Minister Finansów zezwolił na podwyżkę stawek podatku o nieruchomości o 1,9 proc. - wyjaśniał na początku roku Bartosz Turek, analityk Open Finance. - Nie wszystkie gminy muszą skorzystać z tej możliwości, ale pewnie większość z nich podniesie stawki. W efekcie w 2018 r. za metr posiadanego mieszkania zapłacimy 77 gr, za metr działki pod budynkiem mieszkalnym 48 gr, a na przykład za metr biurowca jego właściciel zapłaci maksymalnie 23,1 zł podatku.

Wysokość podatku od nieruchomości w 2018 r. - przykład 50-metrowego mieszkania z garażem Dane: Open Finance

Podatek od nieruchomości - Warszawa

Oto przykładowe stawki podatku od nieruchomości w stolicy w 2018 r.:

 • gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,91 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni,
 • budynków lub ich części mieszkalnych - 0,77 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej,
 • od budowli - 2 proc. ich wartości.

Podatek od nieruchomości - Kraków

Oto przykładowe stawki podatku od nieruchomości w Krakowie w 2018 r.:

 • gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,91 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni,
 • budynków lub ich części mieszkalnych - 0,77 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej,
 • od budowli - 2 proc. ich wartości.

Podatek od nieruchomości - Wrocław

Oto przykładowe stawki podatku od nieruchomości we Wrocławiu w 2018 r.:

 • gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni,
 • budynków lub ich części mieszkalnych - 0,75 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej,
 • od budowli - 2 proc. ich wartości.

Podatek od nieruchomości - Poznań

Oto przykładowe stawki podatku od nieruchomości w Poznaniu w 2018 r.:

 • gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,91 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni,
 • budynków lub ich części mieszkalnych - 0,77 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej,
 • od budowli - 2 proc. ich wartości.

Podatek od nieruchomości - Gdańsk

Oto przykładowe stawki podatku od nieruchomości w Gdańsku w 2018 r.:

 • gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,91 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni,
 • budynków lub ich części mieszkalnych - 0,77 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej,
 • od budowli - 2 proc. ich wartości.

Podatek od nieruchomości - Bydgoszcz

Oto przykładowe stawki podatku od nieruchomości w mieście nad Brdą i Wisłą w 2018 r.:

 • gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,91 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni,
 • budynków lub ich części mieszkalnych - 0,77 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej,
 • od budowli - 2 proc. ich wartości.

Wideo - Krystyna Mazurówna o inwestycjach w nieruchomości: Kupowanie mieszkań to jest moja obsesja

Źródło: X-news/20m2 Łukasza

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Więcej na temat:

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Powiązane

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3