Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie

Artykuł sponsorowany Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Departament Majątku i Administracji

OGŁASZA

PRZETARG USTNY (LICYTACJĘ) NA SPRZEDAŻ:

Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego położonego w Ciechocinku przy ul. Polnej 8, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie. Lokal usytuowany jest na drugim i zarazem ostatnim piętrze w budynku usługowo-mieszkalnym wybudowanym w 1990 roku. Powierzchnia lokalu wynosi 134,41 m2.. W skład lokalu wchodzi siedem pomieszczeń w tym pięć biurowych, jedno z sanitariatami i jedno z wc oraz dwa korytarze. Dostęp do wszystkich pomieszczeń odbywa się bezpośrednio z korytarza. Budynek, w którym znajduje się lokal posadowiony jest na gruncie oznaczonym ewidencyjnie jako działka nr 819/5 i 821/3, którego właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ciechocinku.

Sprzedający informuje, że:

 1. Nieruchomość znajduje się na terenie nie objętym obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka zatwierdzonym Uchwałą nr XXXV/195/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 maja 2017 r. przedmiotowy lokal znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej o utrwalonej strukturze.
 2. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie założono księgi wieczystej.
 3. Sprzedaż praw do nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy o VAT.

 

Cena wywoławcza netto wynosi 255 000,00 zł

Wadium wynosi 25 500,00 zł

Wysokość postąpienia wynosi 2 500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 11.02.2021 r. o godz. 11.00

w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25, budynek C 6, sala nr 206 II piętro

WARUNKI PRZETARGU

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. nr rachunku: 67 1600 1071 8766 1200 0000 0001 w terminie do 09.02.2021 r. z dopiskiem: „wadium – sprzedaż praw do nieruchomości w Ciechocinku”. Za termin wpłaty wadium uważa się dzień wpływu wadium na ww. konto.

 1. Do licytacji zostaną dopuszczone osoby, które wniosą wadium, zgodnie z pkt. 1 powyżej, okażą dowód tożsamości oraz złożą:

1) dowód wpłaty wadium,

2) oświadczenie oferenta (złożone w dniu licytacji na formularzu Sprzedającego) o przyjęciu do wiadomości, że wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez sprzedającego albo jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej, oświadczenie powinno zawierać numer rachunku, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium,

3) w przypadku osoby fizycznej – pełnomocnictwo współmałżonka w formie aktu notarialnego (w przypadku jego nieobecności), bądź oświadczenie w formie pisemnej, że prawa do nieruchomości nabywane są do majątku osobistego albo, że pomiędzy współmałżonkami istnieje rozdzielność majątkowa; w przypadku nie pozostawania w związku małżeńskim – oświadczenie w formie pisemnej, że oferent nie pozostaje w związku małżeńskim,  

4) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, a podlegającej wpisowi do rejestru: aktualny odpis z właściwego rejestru (z ostatnich 6 miesięcy), w którym ujawnieniu podlega sposób reprezentacji; kopia uchwały wspólników w sprawie zgody na nabycie nieruchomości (gdy uchwała taka jest wymagana umową spółki bądź wynika z obowiązujących przepisów),

5) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: wydruk wygenerowany ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

6) w przypadku spółki cywilnej oprócz wydruków jw., także kopia umowy spółki cywilnej oraz kopia uchwały wspólników w sprawie zgody na nabycie nieruchomości (gdy uchwała taka jest wymagana umową spółki bądź wynika z obowiązujących przepisów),

7) zezwolenie na nabycie nieruchomości lub promesa na nabycie nieruchomości, wydana w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r., poz. 1380 ze zm.), jeżeli nabycie praw do nieruchomości wymaga takiego zezwolenia,

8) jeżeli z odpisu z właściwego rejestru nie wynika uprawnienie osoby uczestniczącej w licytacji do reprezentowania oferenta, należy dołączyć dokumenty potwierdzające to uprawnienie (np. pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego),

9) oświadczenie (złożone w dniu licytacji na formularzu Sprzedającego) o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, jak również oświadczenie, o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz jego akceptacji bez zastrzeżeń.

 

W przypadku złożenia kopii dokumentów (w przypadku dopuszczalnej kopii), powinny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji.

 1. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
 3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
 4. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty oraz prawo do odwołania przetargu.
 6. Zawarcie umowy sprzedaży z wybranym oferentem nastąpi w wyznaczonym terminie i miejscu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:

1) zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w wyznaczonym terminie i miejscu;

2) poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, sądowych oraz podatków związanych z nabyciem przedmiotu przetargu;

3) zapłaty ceny zaoferowanej w przetargu, powiększonej o podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami w dniu zawarcia umowy sprzedaży w zakresie w jakim sprzedaż przedmiotu przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, przed zawarciem umowy notarialnej sprzedaży, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, przy czym przez zapłatę ceny rozumie się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez sprzedającego; nabywca, który najpóźniej w chwili zawarcia umowy notarialnej nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

 1. Oferent, który wygra przetarg, jeżeli jest osobą prawną, zobowiązany jest do przedłożenia, przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, statutu lub umowy osoby prawnej oraz uchwały (decyzji) stosownych organów tej osoby prawnej, jeżeli statut, umowa lub obowiązujące przepisy przewidują obowiązek uzyskania zgody tych organów dla dokonania czynności prawnej polegającej na nabyciu przedmiotu przetargu. Niedostarczenie przez Oferenta w terminie zawarcia umowy sprzedaży wymaganych przepisami prawa dokumentów niezbędnych do jej zawarcia, zostanie uznane za uchylanie się od zawarcia umowy, co będzie skutkowało przepadkiem wadium na rzecz Sprzedającego.

 2. Informacji o przedmiocie przetargu i warunkach przetargu udziela Pani Dorota Rogalińska, tel. 22/ 106 43 01, e-mail: [email protected], PGNiG SA w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, budynek C7. Przedmiot przetargu można oglądać po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu tel. 22/ 106 43 01,

 3. Niniejsze ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej PGNiG S.A.: www.przetargi.pgnig.pl.

 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Administratorem danych osobowych oferentów jest: PGNiG S.A. z siedzibą w Warszawie, 

 5. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, PGNiG S.A. wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]

 Dane osobowe oferentów przetwarzane będą w niezbędnym zakresie w celu:

 1. a) przeprowadzenia przetargu ustnego,
 2. b) realizacji transakcji sprzedaży nieruchomości i wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie oferenta przed zawarciem umowy (Art.6, ust. 1, lit.b) RODO)
 3. c) w celu ewentualnego ustalenia roszczeń, dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami (Art.6, ust. 1, lit. f) RODO).

Dane osobowe oferentów będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz wykonania umowy obowiązków przewidzianych przepisów prawa nałożonych na Administratora okres może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń w przypadku gdy będzie to niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przeprowadzonego postępowania lub umowy bądź obrony przed roszczeniami kierowanymi przeciwko Administratorowi.

Oferenci posiadają prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Oferenci mają prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez oferenta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

https://przetargi.pgnig.pl/immobility/details/ImmobilityListDetails.xhtml?iDemand=749

Dodaj ogłoszenie