POMORSKI OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

Redakcja
Ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w północnej części Solca Kujawskiego przy ul. H. Sawickiej 6, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 388/26 o powierzchni 1495 m2, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00020170/5. Kształt działki nieuregulowany, teren płaski, położona w sąsiedztwie zabudowań mieszkaniowo-usługowych, grunt poprodukcyjny, nierekultywowany. Powyższa nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowo-magazynowym, murowanym, parterowym, nie podpiwniczonym, w zabudowie zwartej,o pow. użytkowej 282,10 m2. Ponadto na terenie działki znajduje się budynek wagowyo pow. 5,7 m2. Cały teren nieruchomości jest ogrodzony.
Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 120.000,00 zł.
Wadium wynosi 12.000,00 zł.

Warunki przetargu:
1. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić w terminie do 6.06.2008 r. na konto POSD Sp. z o.o. nr rachunku: 03 1140 1052 0000 2851 7100 1003.
2. Pisemna oferta złożona przez oferenta powinna zawierać co najmniej:
a. dane oferenta - w tym oznaczenie jego firmy, siedziby i adresu lub imię i nazwisko, dokładny adres, NIP oraz datę sporządzenia oferty,
b. oferowaną cenę zakupu nieruchomości netto oraz sposób zapłaty.
3. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji oferenta, bądź przez pełnomocnika na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Do oferty powinny być załączone następujące dokumenty (kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem):
a. jeżeli oferentem jest osoba prawna - odpis w właściwego rejestru prowadzonego dla oferenta, wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia oferty albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, ponadto statut lub umowę osoby prawnej; jeżeli statut, umowa osoby prawnej bądź obowiązujące przepisy przewidują obowiązek uzyskania zgody organów osoby prawnej dla dokonania czynności prawnej polegającej na nabyciu nieruchomości, wymagane jest oświadczenie oferenta, że w przypadku gdy oferta zostanie wybrana, zobowiązuje się przedstawić sprzedającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej sprzedaży przedmiotu przetargu, uchwałę (decyzję) stosownych organów osoby prawnej wyrażającej taka zgodę; wszystkie dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia oferty - oferent winien zamieścić pisemne zapewnienie na tę okoliczność; w przypadku złożenia kopii dokumentów - powinny one być zaparafowane przez oferenta za zgodność z oryginałem,
b. jeżeli z odpisu z właściwego rejestru nie wynika uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania oferenta, do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające to uprawnienie (np. pełnomocnictwo),
c. oświadczenie oferenta, iż dane zawarte w odpisie nie uległy zmianie do dnia złożenia oferty,
d. dowód wniesienia wadium, oraz dokumenty stwierdzające tożsamość,
e. pisemne zobowiązanie oferenta do wpłacenia zaoferowanej ceny przed podpisaniem aktu notarialnego oraz oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszystkich kosztów zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, w tym opłat notarialnych powiększonych o podatek VAT i opłat sądowych,
f. pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisał pełnomocnik działający w imieniu oferenta,
g. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi
w ogłoszeniu prasowym oraz, że je akceptuje bez zastrzeżeń,
h. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
i. decyzja banku o przyznaniu kredytu, w przypadku jeżeli nieruchomość nabywana będzie ze środków finansowych uzyskiwanych z kredytu bankowego.
Oferty należy przesłać w zapieczętowanej kopercie (decyduje data wpływu oferty),
w terminie do dnia 9.06.2008 r., do godz.11.00 na adres:
Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Gazu w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
albo składać osobiście pod adresem jw. w Kancelarii Ogólnej Zakładu, z adnotacją "Oferta przetargowa na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej w Solcu Kujawskim - nie otwierać".
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.06.2008 r. o godz. 12.00. O wyborze oferty albo
o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
5. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, sprzedający będzie kontynuował przetarg na zasadzie dalszych negocjacji w celu wyłonienia oferenta, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki nabycia nieruchomości.
6. Spółka zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty oraz prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny przedmiotu przetargu. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy
w terminie wskazanym przez Spółkę, albo jeżeli żaden uczestnik przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
8. Oferty złożone przez oferentów są wiążące do czasu zawarcia umowy przenoszącej prawo wieczystego użytkowania nieruchomości albo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
9. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu oraz poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych powiększonych o podatek VAT, opłat sądowych oraz zapłaty ceny zaoferowanej w przetargu przed zawarciem umowy notarialnej sprzedaży; oferent wygrywający przetarg, który najpóźniej w chwili zawarcia umowy notarialnej nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z wygrania przetargu oraz złożone wadium.
10. Zawarcie umowy sprzedaży z wybranym oferentem nastąpi w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego.
11. Wydanie nieruchomości nastąpi po wpłaceniu przez oferenta pełnej kwoty nabycia nieruchomości i podpisaniu umowy sprzedaży.
12. Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu zostaną pozostawione bez rozpoznania.
13. Informacje o przedmiocie przetargu i warunkach przetargu można uzyskać w Dziale Nieruchomości w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42, 85-097, budynek W, pokoje nr W11, W13, pod numerami telefonów: (0-52) 376-12-80, 376-12-81.
14. Niniejsze ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej POSD Sp. z o.o. www.pomorskiosd.pl.

Banki chcą naszych pieniędzy. Zapłacimy ujemne odsetki?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie