PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK

Redakcja
Udostępnij:
OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy n/w ulicach:

1. UL. KOŚCIELNA 22a, działka nr 1/3 k.m. 20 o pow. 1357 m2
Dla nieruchomości tej w Sądzie Rejonowym we Włocławku, Wydział Ksiąg
Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta WL1W / 00045181 / 4.
Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta drzewostanem głównie sosny, równinna, w kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka położona na obszarze uzbrojonym w infrastrukturę techniczną.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w/w działka znajduje się w obszarze oznaczonym jako "teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej".
Cena wywoławcza 156.000,- zł, plus podatek VAT w wysokości 22 % od ceny wylicytowanej. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi - 15.600,- zł.

2. UL. GAJOWA 11, działka nr 45/77 k.m. 70 o pow. 887 m2
Dla nieruchomości tej w Sądzie Rejonowym we Włocławku, Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta WL1W / 00029160 / 3.
Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana w kształcie wielokąta, teren piaszczysty, pagórkowaty, z dużym zagłębieniem po wyrobisku żwirowym.
Uzbrojenie: działka nieuzbrojona, istnieje możliwość przyłączenia (media w ulicy).
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w/w działka znajduje się w obszarze o przeznaczeniu podstawowym - mieszkalnictwo o niskiej intensywności. Dopuszczalna funkcja to : usługi o znaczeniu lokalnym nieuciążliwe.
Cena wywoławcza 65.000,- zł, plus podatek VAT w wysokości 22 % od ceny wylicytowanej. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi - 6.500,- zł.

3. UL. KILIŃSKIEGO 1, działka nr 14/5 k.m. 43 o pow. 625 m2
Dla nieruchomości tej w Sądzie Rejonowym we Włocławku, Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta WL1W / 00069771 / 1.
Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana budynkami magazynowo - garażowymi, które zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Włocławek Nr 19/07 z dnia 31 sierpnia 2007r. są przeznaczone do rozbiórki.
Uzbrojenie: nieruchomość znajduje się na obszarze uzbrojonym w infrastrukturę techniczną.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w/w działka znajduje się w obszarze o przeznaczeniu - lokalizacja parkingów oraz komercyjnych i publicznych obiektów o funkcji administracji, służby zdrowia, handlu, gastronomii, kultury.
UWAGA: Nieruchomość, położona przy ul. Kilińskiego 1, oznaczona jako działka nr 14/5 k.m. 43 jest ograniczona prawem rzeczowym związanym z inną nieruchomością tj. służebnością gruntową polegającą na możliwości przejeżdżania i przechodzenia przez pas gruntu o szerokości 3 metrów znajdujący się w części środkowej działki na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 14/1 ujawnionej w księdze wieczystej Nr 33676A - zgodnie z § 9 umowy sprzedaży z dnia 28 stycznia 1994r. - akta księgi wieczystej Nr 33676A.
Cena wywoławcza 250.000,- zł, plus podatek VAT w wysokości 22 % od ceny wylicytowanej. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi - 25.000,- zł.

4.UL. ŻURAWIA, działka nr 166/125 k.m. 69 o pow. 1085 m2
Dla nieruchomości tej w Sądzie Rejonowym we Włocławku, Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta WL1W / 00059818 / 0.
Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, kształcie prostokąta, stanowi dolinę w sposób sztuczny zasypany gruntem i gruzem budowlanym. Powierzchnia terenu aktualnie płaska. Teren o trudnych warunkach gruntowych, ale nie niemożliwy pod zabudowę. Badania geotechniczne wykonane dla działki sąsiedniej wykazały, że warunki gruntowe są złożone. Działka może mieć niekorzystne warunki gruntowe, wymagające wzmocnienia podłoża w przypadku realizacji inwestycji.
Uzbrojenie: nieruchomość znajduje się na obszarze uzbrojonym w infrastrukturę techniczną.
Cena wywoławcza 107.700,- zł, plus podatek VAT w wysokości 22 % od ceny wylicytowanej. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi - 10.770,- zł.

5. UL. ŻURAWIA, działka nr 166/124 k.m. 69 o pow. 1111 m2
Dla nieruchomości tej w Sądzie Rejonowym we Włocławku, Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta WL1W / 00059818 / 0.
Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, kształcie wieloboku, stanowi dolinę w sposób sztuczny zasypany gruntem i gruzem budowlanym. Powierzchnia terenu aktualnie płaska. Teren o trudnych warunkach gruntowych, ale nie niemożliwy pod zabudowę. Badania geotechniczne wykonane dla działki sąsiedniej wykazały, że warunki gruntowe są złożone. Działka może mieć niekorzystne warunki gruntowe, wymagające wzmocnienia podłoża w przypadku realizacji inwestycji.
Uzbrojenie: nieruchomość znajduje się na obszarze uzbrojonym w infrastrukturę techniczną.
Cena wywoławcza 116.600,- zł, plus podatek VAT w wysokości 22 % od ceny wylicytowanej. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi - 11.660,- zł.

6. UL. ŻURAWIA, działka nr 166/119 k.m. 69 o pow. 2035 m2
Dla nieruchomości tej w Sądzie Rejonowym we Włocławku, Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta WL1W / 00059818 / 0.
Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, kształcie wieloboku, stanowi dolinę w sposób sztuczny zasypany gruntem i gruzem budowlanym. Powierzchnia terenu aktualnie płaska. Teren o trudnych warunkach gruntowych, ale nie niemożliwy pod zabudowę. Badania geotechniczne wykonane dla działki wykazały, że warunki gruntowe są złożone. Działka może mieć niekorzystne warunki gruntowe, wymagające wzmocnienia podłoża w przypadku realizacji inwestycji.
Uzbrojenie: nieruchomość znajduje się na obszarze uzbrojonym w infrastrukturę techniczną.
Cena wywoławcza 225.400,- zł, plus podatek VAT w wysokości 22 % od ceny wylicytowanej. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi - 22.540,- zł.

7. UL. ŻURAWIA, działki nr 166/123 i 166/128 k.m. 69 o pow. 740 m2
Dla nieruchomości tej w Sądzie Rejonowym we Włocławku, Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta WL1W / 00059818 / 0.
Przedmiotowe działki stanowią jedną nieruchomość, w kształcie wydłużonego wieloboku, niezabudowaną ze spadkiem w kierunku ulicy Żurawiej. Występujące obniżenie terenu może wskazywać na trudne warunki gruntowe przy realizacji inwestycji.
Uzbrojenie: nieruchomość znajduje się na obszarze uzbrojonym w infrastrukturę techniczną.
Cena wywoławcza 75.000,- zł, plus podatek VAT w wysokości 22 % od ceny wylicytowanej. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi - 7.500,- zł.

8. UL. ŻURAWIA, działki nr 166/121 i 166/126 k.m. 69 o pow. 1202 m2
Dla nieruchomości tej w Sądzie Rejonowym we Włocławku, Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta WL1W / 00059818 / 0.
Przedmiotowe działki stanowią jedną nieruchomość, w kształcie wieloboku, niezabudowaną, stanowiącą dolinę, w sposób sztuczny zasypany gruntem i gruzem budowlanym. Powierzchnia terenu aktualnie płaska. Teren o trudnych warunkach gruntowych, ale nie niemożliwy pod zabudowę. Badania geotechniczne wykonane dla działki sąsiedniej wykazały, że warunki gruntowe są złożone. Działka może mieć niekorzystne warunki gruntowe, wymagające wzmocnienia podłoża w przypadku realizacji inwestycji.
Uzbrojenie: nieruchomość znajduje się na obszarze uzbrojonym w infrastrukturę techniczną.
Uzbrojenie: nieruchomość znajduje się na obszarze uzbrojonym w infrastrukturę techniczną.
Cena wywoławcza 118.800,- zł, plus podatek VAT w wysokości 22 % od ceny wylicytowanej. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi - 11.880,- zł.

Nieruchomości usytuowane przy ul. Żurawiej znajdują się w obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławka. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławka przedmiotowa działka znajduje się na terenie o ogólnym przeznaczeniu "obszar mieszkalnictwa z dominującym budownictwem jednorodzinnym". Przeprowadzenie przetargu następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108). Przetarg odbędzie się w dniu 02-07-2008 r. o godz. 9.00 w sali nr 33 Urzędu Miasta Włocławek, ul. 3-go Maja 22.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :
- wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miasta Włocławek, Bank PKO B.P S.A. Oddział Centrum we Włocławku Nr 61 10 20 51 70 0000 14 02 000 90 357 w terminie do dnia 27-06-2008r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Włocławek. Ponadto oznaczenie działki lub działek, do licytacji których uczestnik przetargu zamierza przystąpić musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie,
- okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul. 3-go Maja 22, pokój nr 18, najpóźniej w dniu 30-06-2008 r. do godz. 15.00,
- złożenie osobiście przez osoby przystępujące do przetargu pisemnego oświadczenia w terminie do dnia 30-06-2008 r. do godz. 15.00, że zapoznały się ze stanem faktycznym nieruchomości, objętej przetargiem, na gruncie (w terenie) i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń.
Wpłata jednego wadium umożliwia licytowanie tylko jednej nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu W przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych. Prezydent Miasta Włocławek zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu. Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Włocławek ul. 3-go Maja 22, pokój 18, w godz. 8.00 - 15.00 we wtorki w godz. 8.00 - 16.00, lub telefonicznie pod numerem 4144120. Koszty ogłoszenia przetargu w prasie oraz koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

UE- Zobacz, gdzie ceny poszły najbardziej w górę

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie