Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica

Materiał informacyjny Gmina Kruszwica

Kruszwica, 29 lipca 2021 r.
BURMISTRZ KRUSZWICY
NGP-BGP.6720.1.2020.2021
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica (dla obszaru położonego w miejscowościach Arturowo i Karczyn) oraz prognozy oddziaływania na środowisko

w dniach od 09 sierpnia 2021 r. do 08 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pok. 24 (Biuro Obsługi Interesanta) w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 1100 do 1400, natomiast w czwartki w godzinach od 1300 do 1630.

Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Kruszwicy na adres Urzędu Miejskiego, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica lub na adres e-mail: [email protected] z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2021 r. (włącznie).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Kruszwicy.

Z up. Burmistrza Kruszwicy
Zastępca Burmistrza Kruszwicy
Bartosz Krajniak

KLAUZULA RODO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Gmina Kruszwica z siedzibą w Kruszwicy, przy ul. Nadgoplańskiej 4, 88-150 Kruszwica, [email protected] kruszwica.um.gov.pl.
2. Będziemy przetwarzać dane osobowe Pani/Pana w celu realizacji procedury zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: [email protected]
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: www.bip.kruszwica.gmina.pl.
5. W przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).

Dodaj ogłoszenie