W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Urząd Marszałkowski ogłosił ponad 200 naborów wniosków. Zawarto też blisko 850 umów na realizację przedsięwzięć o wartości dofinansowania 3,5 miliarda złotych.

- Zakontraktowaliśmy w ten sposób ponad 44 procent wszystkich środków - podaje Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego. - Najważniejszy wskaźnik, czyli poziom certyfikacji wydatków, wyniósł na koniec 2017 roku 6,08 procenta i jest o niemal dwa punkty procentowe wyższy od wymaganego przez Komisję Europejską.

Ze środków naszego RPO na lata 2014-2020 do regionu trafi 1,9 miliarda euro z Unii Europejskiej.

Po dodaniu wkładu krajowego województwo będzie dysponować w ramach RPO kwotą 2,23 miliarda euro, czyli 9,5 miliarda złotych. Wartość RPO na te lata dwukrotnie przekracza pulę środków, którą nasz region dysponował w poprzednim okresie programowania w latach 2007-2013.

Przeczytaj też: RPO 2014-2020 dla mikro, małych i średnich firm [przewodnik]

- Kujawsko-Pomorskie jest wśród liderów wykorzystania funduszy unijnych - wynika z zestawienia przygotowanego przez „Dziennik Gazetę Prawną” na podstawie źródeł rządowych - przypomina pani rzecznik. - Zadecydowało o tym nie tylko zaangażowanie naszego RPO, ale też środki pozyskane z zarządzanego z Warszawy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W pięćdziesiątce najlepszych są też Bydgoszcz i Toruń oraz marszałkowski Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju.

- Jako województwo, które najefektywniej w Polsce wykorzystało środki z poprzedniej perspektywy Unii Europejskiej wiemy, że o faktycznym sukcesie we wdrażaniu unijnego wsparcia decyduje nie tempo, lecz dobre przygotowanie projektów oraz ścisła współpraca z partnerami - mówi marszałek Piotr Całbecki. - Realizacja unijnych programów to bieg długodystansowy, w którym jedni przyspieszają na samym początku a inni w środku, jednak faktyczne znaczenie ma ostateczny wynik na mecie. W ostatnim roku, w związku ze zmianą polityki wdrożeniowej na szczeblu krajowym i unijnym wyraźnie przyspieszyliśmy wdrażanie naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Efekt to pierwsza pozycja naszego województwa w kraju pod względem rocznej dynamiki kontraktacji środków.

- Największe wsparcie – ponad miliard złotych ­­– uruchomiliśmy dotąd na działania związane ze wzmocnieniem innowacyjności i konkurencyjności regionalnej gospodarki - podaje Krzemińska. - To pieniądze m.in. na współpracę nauki z biznesem, a także realizację ważnych instrumentów finansowych, przede wszystkim uruchomienie pożyczek i poręczeń dla firm. W dziedzinie twardych inwestycji najwięcej zawartych umów dotyczy inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej. Do końca 2017 roku zakontraktowaliśmy prawie 100 procent środków przeznaczonych w RPO na cyfryzację.

Ze środków RPO urząd finansuje też prace na drogach – na wsparcie 18 tego rodzaju zadań trafiły dotąd 363 miliony złotych z naszego RPO. Ponad 370 mln zł wynosi wartość zakontraktowanego dotąd wsparcia na realizację inwestycji w infrastrukturę zdrowotną, społeczną i edukacyjną. Blisko 128 milionów złotych wynosi wartość podpisanych dotąd 34 umów na zadania realizowane z myślą o wspieraniu służb ratowniczych oraz ochronie przyrody i dziedzictwa kulturowego. To między innymi pieniądze na coroczne prace w zabytkach, rozwój punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz inwestycje przeciwpowodziowe. Wsparcie trafiło też do strażaków ochotników, którzy w ubiegłym roku zakupili w 13 samochodów ratowniczo-gaśniczych.

W sferze projektów społecznych najwięcej, bo blisko 100 zadań dotyczy realizacji przedsięwzięć edukacyjnych.

- To pieniądze na tworzenie nowych miejsc dla przedszkolaków, wsparcie na organizację dodatkowych zajęć dla uczniów, rozwój szkolnictwa zawodowego - wylicza pani Beata. - To także środki na stypendia dla uzdolnionej (udzieliliśmy już blisko 4 tysiące stypendiów). Kolejne około 90 umów dotyczy projektów z zakresu wspierania i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozwoju usług społecznych skierowanych do osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych, a także np. inicjatyw związanych z pełnieniem pieczy zastępczej. Ponad 100 milionów złotych z RPO trafiło dotąd na realizację kilkudziesięciu przedsięwzięć związanych z aktywizacją zawodową – to między innymi pieniądze na założenie własnej firmy oraz pomoc w organizację opieki nad najmłodszymi dziećmi.

- Nasze województwo najefektywniej w Polsce wykorzystało pieniądze dostępne w ramach realizowanych wówczas programów operacyjnych - wskaźnik wykorzystania środków finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wyniósł 141,12 procent - zaznacza rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego.