1. Gazeta Pomorska
  2. Komunikaty
  3. Nadleśnictwo Pniewy, ul. Wolności 4, 62-045 Pniewy, ogłasza...
Wróć do listy komunikatów

Nadleśnictwo Pniewy, ul. Wolności 4, 62-045 Pniewy, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa

Pniewy, dnia  02.10.2015 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E  

P R Z E T A R G U   P I S E M N E G O

N I E O G R A N I C Z O N E G O

na sprzedaż gruntów Skarbu Państwa

 

Nadleśnictwo Pniewy, ul. Wolności 4, 62-045 Pniewy, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż  dwóch nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Pniewy. Sprzedaż prowadzona jest na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 ). Postępowanie przetargowe prowadzone będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 78, poz.532).

 

Opis nieruchomości:

 

Przedmiotem sprzedaży są niezabudowane nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Brodziszewo, gmina Szamotuły, powiat szamotulski, woj. wielkopolskie, oznaczone jako działki nr:

1. 80176/11 o powierzchni 0,2285 ha.
2. 80176/12  o powierzchni 0,2285 ha.

Działki posiadają uregulowany stan prawny w księdze wieczystej Nr PO1A/00010233/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Dział III wymienionej księgi wieczystej wolny jest od jakichkolwiek wpisów dotyczących ww. działek.

Dział IV wymienionej księgi wieczystej wolny jest od jakichkolwiek wpisów dotyczących ww. działek.

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:

1. Działka nr 80176/11 – RV (0,0566 ha), ŁV (0,1598 ha), W-ŁV (0,0121 ha).
2. Działka nr 80176/12 – RV (0,0918 ha), ŁV (0,1367 ha).

Opis nieruchomości i sposób zagospodarowania: działki niezabudowane, o kształcie zbliżonym do prostokąta, stanowiące enklawę wśród gruntów obcej własności z dostępem do drogi publicznej.  

Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28.09.2015 r., zn. spr.: WN.6727.198.2015r. działki o nr ewid. 80176/11 i 80176/12 nie są objęte żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły (Uchwała nr XLV/557/2014 r.) działki znajdują się w terenie wielofunkcyjnym o dominującym udziale zabudowy zagrodowej o symbolu MR.

Działka 80176/8 posiada dwie decyzje Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły o warunkach zabudowy:

- decyzja o warunkach zabudowy nr WN.6730.113.2015 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego na części działki nr geod 80176/8 (obecnie działka 80176/11),

- decyzja o warunkach zabudowy nr WN.6730.114.2015 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego na części działki nr geod 80176/8 (obecnie działka 80176/12).

Sprzedawane nieruchomości nie są obciążone i nie ciążą na nich żadne zobowiązanie na rzecz osób trzecich.

Zbywana nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza:

1. Działka nr 80176/11 – 67 750 zł netto.
2. Działka nr 80176/12 – 67 750 zł netto

Do ceny wywoławczej doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości.

W cenie zawierają się koszty przygotowania jej do przetargu.

Wysokość wadium:

1. Działka nr 80176/11 – 6 775 zł.
2. Działka nr 80176/12 – 6 775 zł.

Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i prawne po wniesieniu wadium.

Wadium wnosi się w pieniądzu, przelewem na konto nadleśnictwa w Banku PKO Bank Polski, numer rachunku 
65 1020 4128 0000 1402 0035 0538 w wysokości określonej w ogłoszeniu. Z potwierdzenia przelewu jednoznacznie powinno wynikać, kto jest uczestnikiem oraz na którą działkę jest wpłacone wadium. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

Wadium musi być na koncie nadleśnictwa najpóźniej do godz. 800 w dniu przetargu.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu
w wysokości nominalnej, tj. bez odsetek i oprocentowania, na konto, z którego zostało zapłacone (w przypadku wpłaty gotówkowej dokonanej w banku uczestnik winien w dniu przetargu złożyć pisemną informację z numerem konta, na które będzie zwrócone wadium). Dla wygrywającego przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Przetarg odbędzie się  w dniu 04.11.2015 r. o godz. 9:00  w siedzibie Nadleśnictwa Pniewy przy
ul. Wolności 4 w Pniewach, 62-045 Pniewy. Pisemne oferty należy składać w sekretariacie nadleśnictwa 
do godz. 8:30  w dniu 04.11.2015 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

1. „Zakup nieruchomości  – działka 80176/11, Brodziszewo”
2. „Zakup nieruchomości  – działka 80176/12, Brodziszewo”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2015 r. o godz. 9:00  w siedzibie nadleśnictwa. Oferty złożone po terminie zostaną odesłane bez otwierania.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ceną. Sprzedaż nieruchomości nie nastąpi jeśli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej.

Pisemna oferta powinna zawierać:

1.    imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta,

2.    numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania,

3.    numer rachunku bankowego oferenta,

4.    datę sporządzenia oferty,

5.    oferowaną cenę,

6.    sposób zapłaty ceny,

7.    sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości,

8.    oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń – załącznik nr 1,

9.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzonego przetargu – załącznik nr 2,

10. oświadczenie o znajomości stanu faktycznego oferowanej do sprzedaży nieruchomości – załącznik nr 3,

11. dowód wniesienia wadium.

Do przetargu zostaną przyjęte oferty zawierające wszystkie w/w. elementy.

Wymagane oświadczenia stanowią załączniki nr 1, 2, 3, do ogłoszenia, dostępne na portalu internetowym BIP Nadleśnictwa Pniewy. 

Termin zapłaty ceny nabycia wynosi do 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji
o wyniku przetargu. Cena nabycia musi być na koncie nadleśnictwa przed zawarciem aktu notarialnego. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz wszelkie koszty podatkowe wynikające z przeprowadzonej sprzedaży. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, nadleśnictwo powiadomi nabywcę pisemnie.

Pouczenie: W przypadku uchylenia się przez nabywcę, bez usprawiedliwionej przyczyny, od zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym przez nadleśnictwo, nadleśnictwo odstąpi od zawarcia umowy,
a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowych szczegółowych informacji dotyczących zbywanych nieruchomości udziela:

p. Sebastian Rosik od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00  - pokój nr 6 w siedzibie Nadleśnictwa Pniewy,
ul. Wolności 4, 62-045 Pniewy, lub pod nr telefonu 61 29-36-434.

Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów zgodnych z mapą ewidencyjną. W przypadku ewentualnego wznowienia granic lub rozgraniczenia wykonanego na koszt i staraniem nabywcy nadleśnictwo nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

 

 

 

                                                                                               Nadleśniczy

                                                                                        Nadleśnictwa Pniewy

 

                                                                                  mgr inż. Tomasz Markiewicz