1. Gazeta Pomorska
  2. Komunikaty
  3. NIERUCHOMOŚĆ DO DZIERŻAWY BIAŁE BŁOTA. AGENCJA MIENIA...
Wróć do listy komunikatów

NIERUCHOMOŚĆ DO DZIERŻAWY BIAŁE BŁOTA. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Dyrektor

Oddziału Regionalnego

Agencji Mienia Wojskowego

w Bydgoszczy

85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 163a

tel. 52 52 57 828, 693 559 899

e-mail: [email protected]

podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o II ustnym przetargu nieograniczonym
na dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Białych Błotach, powiat bydgoski, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 120/1 i 121/22

o łącznej powierzchni 0,8243 ha, obręb 0001, KW nr BY1B/00186011/4,

stanowiącej własność Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.02.2023 r. o godzinie 900 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW
w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163a.

Wywoławcza stawka czynszu wynosi 13 950,00 zł netto.

Wadium w kwocie: 51 475,50 zł należy wnieść w formie przelewu pieniężnego w terminie
do 13.02.2023 r. na konto bankowe  Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy

nr 21 1130 1075 0002 6129 7320 0008.

  Za datę wpłaty uważa się dzień ujawnienia środków pieniężnych na ww. rachunku bankowym.

 Szczegółowych informacji o nieruchomości oraz o warunkach przetargu udziela Dział Nieruchomości
tel. 52 52 57 828, 693 559 899.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Oddziale Regionalnym AMW w Bydgoszczy, a także opublikowano na stronach internetowych www.amw.com.pl w dniach od 01.02.2023 r. do 15.02.2023 r.