Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie

o przystąpieniu do sporządzenia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piława dla części działek nr 60 i 142/3 obręb Piława

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mietków uchwały nr VII/44/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piława dla części działek nr 60 i 142/3 obręb Piława.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków w terminie do dnia 16.08.2019 r. oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piława dla części działek nr 60 i 142/3 obręb Piława.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędzie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej: w tym na adres elektronicznej skrzynki podawczej w terminie do dnia 16.08.2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Mietków.

Wójt Gminy Mietków