1. Gazeta Pomorska
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

Chmielnik, dnia 08.09.2020r.

Znak:BOŚ.6722.1.2019

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

 

z dnia 08.09.2020r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Zrecze Małe na terenie gminy Chmielnik wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) i w związku  z  art. 54 ust. 2 i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji       o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), a także Uchwały            Nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 roku, w sprawie przystąpienia do                     sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Zrecze Małe na terenie gminy Chmielnik, zmienionej Uchwałą Nr XVI/148/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 listopada 2019 roku

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Zrecze Małe na terenie gminy Chmielnik wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,  w dniach od 21.09.2020 – 20.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik, w godzinach pracy Urzędu od 7.30 – 15.30. Ponadto projekt wraz z prognozą udostępniony zostanie także na stronie internetowej Urzędu: www.chmielnik.com

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami oraz prognozą odbędzie się dnia 15.10.2020r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik, pokój nr 204               o godzinie 13.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu, należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik – na adres: Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik, e-mail: umig@chmielnik.com z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.11.2020 r. Uwagi złożone po upływie określonego terminu, nie zostaną rozpatrzone.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                      o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację:

- o projekcie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa

  Zrecze Małe na terenie gminy Chmielnik,

- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. Planu.

Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi do ww. Projektu planu, w ramach przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:

- w formie pisemnej,

- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym

  podpisem, o którym mowa w przepisach odrębnych,

w terminie do dnia 04.11.2020 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik, e-mail: umig@chmielnik.com

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik.