1. Gazeta Pomorska
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości - Nadleśnictwo Kaczory...
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości - Nadleśnictwo Kaczory z siedzibą w Kaczorach

OGŁOSZENIE

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Kaczory   z siedzibą w Kaczorach ul. Kościelna 17 tel. 067 2831 461

  informuje , że

na tablicy ogłoszeń w siedzibie nadleśnictwa oraz na stronie BIP nadleśnictwa w dniu  10.11.2015 r ukazało się ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości  na podstawie art. 38 z dnia 28 września 1991 roku o lasach ( Dz. U. z 2011 r Nr 12 poz. 59 z późn.zm.). Sprzedaż odbywa się w trybie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzenia negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów , gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78 poz.532).

Przedmiot sprzedaży:

I. Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym, położona w Grabównie, gmina Miasteczko Krajeńskie (89-350), powiat pilski obejmująca działkę oznaczoną nr 661, obręb ewidencyjny 0004 Grabówno, rodzaj użytku Bi, o powierzchni 0,2070 ha wraz z budynkiem gospodarczym nr inw. 183/166, powierzchnia zabudowy 269,10 m2.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. KW PO2H/00017193/4.

   Cena wywoławcza nieruchomości netto: 17 780,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt   złotych 00/100). Do ww. ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

   Termin składania ofert upływa dnia 14.11.2015 r godz. 12.00. Tryb sprzedaży: negocjacje cenowe.

II. Udziały będące w zarządzie Nadleśnictwa w nieruchomości zabudowanej, położone pod adresem administracyjnym Osiedle Przylesie w Kaczorach, gmina Kaczory, nr działki 280/23, obręb ewidencyjny 0005 Kaczory, rodzaj użytku B o powierzchni 1,5279 ha wraz z przynależnymi lokalami użytkowymi, w tym:

1. Udział w gruncie i części wspólnej budynków 1732/485411, lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej lokalu 17,32 m2 w budynku gospodarczym nr inw. 183/252.

Cena wywoławcza nieruchomości netto: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).Do ww. ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.Termin składania ofert upływa dnia 14.12.2015 r godz. 10.30.

Tryb sprzedaży: przetarg nieograniczony.

2. Udział w gruncie i części wspólnej budynków 1748/485411, lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej lokalu 17,48 m2 w budynku gospodarczym nr inw. 183/252.

Cena wywoławcza nieruchomości netto: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Do ww. ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

Termin składania ofert upływa dnia 14.12.2015 r godz. 10.30.

Tryb sprzedaży: przetarg nieograniczony.

3. Udział w gruncie i części wspólnej budynków 1726/485411, lokal użytkowy nr 3 o powierzchni użytkowej lokalu 17,26 m2 w budynku gospodarczym nr inw. 183/252.

Cena wywoławcza nieruchomości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Do ww. ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

Termin składania ofert upływa dnia 14.12.2015 r godz. 10.30.

Tryb sprzedaży: przetarg nieograniczony.

III. Nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 0,4553 ha, niezabudowana, pokryta drzewami owocowymi, obejmująca nw. działki ewidencyjne:                                                                              

1) działka 8143/6 o pow. ogółem 0,3264 ha stanowiąca grunty rolne sklasyfikowane jako:            

S-R klasy IV B o pow. 0,2964 ha oraz

S-R klasy V o pow. 0,0300 ha.                                                                                                         

 2) działka 1453/1 o pow. 0,0989 ha stanowiąca grunty rolne sklasyfikowane jako S-R klasy V . Nieruchomość położona jest w miejscowości Białośliwie, gmina Białośliwie, w powiecie pilskim, województwie wielkopolskim – na obszarze wiejskim. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie miejscowej zabudowy siedliskowej oraz terenów rolnych. Dojazd do działki zapewniony drogą publiczną o nawierzchni utwardzonej.KW PO2H/00019402/7.

Cena wywoławcza nieruchomości netto: 22 050,00 zł. ww. ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.min składania ofert upływa dnia 14.12.2015 r o godz. 9.30.

      Tryb sprzedaży: drugi przetarg nieograniczony.

Wszystkie szczegóły na temat sprzedaży zawiera ogłoszenie przetargowe – treść ogłoszenia do pobrania:

Adres strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej:

http://bip.lasy.gov.pl/pl./bip/dg/rdlp_pila/nadl_kaczory/