1. Gazeta Pomorska
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie wójta gminy Nowa Wieś Wielka projektu miejscowego...
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie wójta gminy Nowa Wieś Wielka projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kobylarnia V"

RGG-I.6721.5.2012

    
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „KOBYLARNIA V”
WRAZ  Z  PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w związku z art. 29 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227) oraz uchwały Nr XLI/420/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 października 2010 r. i uchwały nr XII/98/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 października 2011 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„KOBYLARNIA V”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


w dniach od 28 stycznia 2013 r. do 20 lutego 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej, ul. Ogrodowa 2,  pok. 3, w godz. od 715 do 1515.  

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 lutego 2013 r. Gimnazjum w Brzozie ul. Powstańców Wielkopolskich 31A
o godz. 1600.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z podaniem imienia             i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2013 r.