1. Gazeta Pomorska
  2. Komunikaty
  3. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe...
Wróć do listy komunikatów

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo, ul. Durowo 4, 62-100 Wągrowiec, zaprasza do udziału w negocjacjach - sprzedaż nieruchomości gruntowej - działka nr 9076/3

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Durowo, ul. Durowo 4, 62-100 Wągrowiec, zaprasza do udziału

w negocjacjach - sprzedaż nieruchomości gruntowej - działka nr 9076/3

Sprzedaż odbędzie się na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 i 3 z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2011 r. , Dz. U. Nr 12 poz. 59 z póź. zmianami), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybów przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzenia negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 78 poz. 532) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.

Adres leśny, Nazwa obrębu ewidencyjnego, gmina, adres: 08-02-1-01-115 o,p,r,s Wągrowiec Miasto Gmina Wągrowiec

Nr ewid. Działki  Nr KW Pow. działki (m2)- 9076/3; PO1B/00034508/8; 21 100  m2

Rodzaj nieruchomości- R V, RVI, W, Nieruchomość gruntowa, niezabudowana

Cena wywoławcza netto zł - 540 800,00

Zaliczka zł-54 000,00

Działka 9076/3 ma kształt regularny. Obecnie jest użytkowana rolniczo. Działka jest obciążona służebnością przesyłu (ENEA) na czas nieokreślony. Nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Sprzedaż nieruchomości jest warunkowa. Nadleśnictwo Durowo zobowiązuje się zawrzeć umowę warunkową, mocą której sprzeda ww. nieruchomości za wynegocjowaną cenę, pod warunkiem że Gmina-Miasto Wągrowiec nie skorzysta w ustawowym terminie 1 miesiąca od chwili otrzymania zawiadomienia z przysługującego jej prawa pierwokupu.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działki 9076/3 : KD-L, KD-G, Zp2, KDW/Ki, MN42, MN10, U2.1, E, Ki1, Ki2.1, KDW4.

W dniu 08.09.2015r. oraz 17.11.2015r. przeprowadzono przetargi na sprzedaż nieruchomości  z wynikiem negatywnym.

Negocjacje odbędą się w siedzibie Nadleśnictwa Durowo w Wągrowcu przy ulicy Durowo 4 w dniu 07.03.2016r. o godzinie 900 w sali narad.

Warunkiem udziału jest wpłacenie zaliczki w terminie do dnia 07.03.2016r. do godziny 830. Zaliczka może być wpłacona w formie pieniężnej w kasie nadleśnictwa lub na rachunek bankowy PKO B.P. S.A. Wągrowiec nr 13 1020 3903 0000 1002 0029 5295, w tytule przelewu powinien się znaleźć opis: „Zaliczka - działka 9076/3”. Zaliczka może także być wniesiona w formie gwarancji bankowej, której oryginał powinien być złożony za pokwitowaniem w kasie nadleśnictwa. Prawidłowo wniesiona zaliczka będzie stanowić podstawę oceny oferty pod względem formalnym.

Formularz zgłoszenia dostępny na stronie: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_durowo w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia”. Zgłoszenie należy składać w sekretariacie nadleśnictwa do 07.03.2016r. do godziny 830  w kopercie opisanej: Działka 9076/3.

Zaoferowana cena musi przewyższać cenę wywoławczą nieruchomości. Cena ustalona        w negocjacji wraz z  należnym podatkiem VAT płatna będzie nie później niż 1 dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi kupujący. W przypadku, gdy osoba wyłoniona jako nabywca nieruchomości nie zawrze umowy notarialnej w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o wyniku negocjacji, sprzedający może odstąpić od zawarcia       z nim umowy a zaliczka nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej nadleśnictwa oraz w siedzibie nadleśnictwa w dni robocze w godz. od 800 do 1400. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Sekretarz- Pan Dawid Sas.

Nadleśnictwa Durowo zastrzega sobie prawo do odwołania, bądź zamknięcia negocjacji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez konieczności podania przyczyny, informując o tym            w sposób właściwy dla ogłoszenia o przetargu.