1. Gazeta Pomorska
  2. Komunikaty
  3. Ustny nieograniczony przetarg na...
Wróć do listy komunikatów

Ustny nieograniczony przetarg na SPRZEDAŻ DWÓCH NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH

Krzyż Wlkp. dnia 13.10.2015 r.

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzyż

z siedzibą w Łokaczu Małym,

przy ul. Adama Mickiewicza 1, 64-761 Krzyż Wlkp.

 

ogłasza ustny nieograniczony przetarg na

 

SPRZEDAŻ DWÓCH NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH:

a. działki nr 7141/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Kuźnica Żelichowska;
b. działki nr 7280/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Łokacz Wielki- drugi przetarg dla tej nieruchomości.

 

podstawa prawna: dla działki 7141/5 w Kuźnicy Żelichowskiej- art. 38 ust. 3, a dla działki 7280/6 w Łokaczu Wielkim art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r., o lasach (tekst jednolity z 2014 r., Dz. U. z 2014 poz. 1153 z póź. zm.)., Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych.

 

1. Oznaczenie nieruchomości według Księgi Wieczystej:

a. dla działki 7141/5 KW nr PO1T/00013245/0
b. dla działki 7260/8 KW nr PO1T/00003441/1.

 

2. Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów  i budynków:

a. działka 7141/5: województwo wielkopolskie, powiat czarnkowsko- trzcianecki, gmina Krzyż Wlkp. (jednostka ewidencyjna nr 300204_5), obręb Kuźnica Żelichowska (0003), powierzchnia działki 0,1722 ha w tym 0,0592 ha kategoria użytkowania ŁV (łąki trwałe) oraz 0,1130 ha kategoria użytkowania Ws (grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi);
b. działka 7280/6: województwo wielkopolskie, powiat czarnkowsko- trzcianecki, gmina Krzyż Wlkp. (jednostka ewidencyjna nr 300204_5), obręb Łokacz Wielki (0008), powierzchnia działki 0,1476 ha, kategoria użytkowania RV (grunty orne).

 

3 .Powierzchnia nieruchomości:

a. działka 7141/5 powierzchnia 0,1722 ha;

b. działka 7280/6 powierzchnia 0,1476 ha.

 

4. Opis nieruchomości:

a. Działka 7141/5 położona jest we wsi Kuźnica Żelichowska w odległości około 40 m od drogi publicznej, w centralnej części wsi i około 12 km od miejscowości Krzyż Wlkp.- siedziby gminy. Dojazd do nieruchomości od strony drogi publicznej- poprzez działkę sąsiadującą, brak bezpośredniego dostępu do tej drogi. Sąsiedztwem działki jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i grunty stanowiące łąki. Kształt działki jest regularny, zbliżony do wydłużonego trapezu. Teren na działce jest lekko nachylony obniżający się w kierunku zachodnim.
b. Działka 7280/6 położona jest we wsi Łokacz Wielki. Dojazd do działki drogą gruntową wzdłuż torów kolejowych. Otoczenie stanowią ogrody przydomowe zabudowań wsi Łokacz Wielki. Od strony południowej działka graniczy z terenami kolejowymi. Kształt działki zbliżony jest do trapezu, teren jest nachylony w kierunku zachodnim- w stronę nasypu kolejowego. W południowo- zachodniej części działki wydzielono i odgrodzono niewielką część działki pełniącą funkcję ogródka warzywnego.

 

5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

a. Dla działki 7141/5 we wsi Kuźnica Żelichowska nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyż Wlkp. Zgodnie z zapisami w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzyż Wlkp." uchwalonego przez Radę Miejską w Krzyżu Wlkp. uchwałą nr XVII/134/2000 z dnia 30.03.2000 r. dla działki tej przewidziany jest następujący kierunek rozwoju: "Dz. nr 7141/5 w Kuźnicy Żelichowskiej- teren łąk. Działka znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu.”
b. Działka 7280/6 posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp., zatwierdzony przez Radę Miejską w Krzyżu Wlkp. uchwałą Nr XXX/221/2005 z dnia 03.06.2005 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 101/2005 poz. 2849 z dnia 06.07.2005 r. Zgodnie z tym planem działka o numerze ewidencyjnym 7280/6 wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem "R"- tereny rolnicze, na których obowiązuje zakaz lokalizacji tzw. zabudowy siedliskowej. Dla działki tej zgodnie z zapisami w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzyż Wlkp." przewidziany jest następujący kierunek rozwoju: „Dz. nr 7280/6 w Łokaczu Wielkim- teren rolny, działka objęta jest zlewnią grawitacyjną i znajduje się w obszarze zalewowym i chronionego krajobrazu.”

 

6. Sposób zagospodarowania nieruchomości:

a. Działka 7141/5 w Kuźnicy Żelichowskiej w części odpowiadającej użytkowi ŁV jest użytkowana jako ogródek przydomowy. Znajdujący się w środkowej części działki zbiornik wodny zaklasyfikowany jako użytek Ws nie nadaje się do hodowli ryb i ma wartość wyłącznie estetyczną.
b. Działka 7280/6 w Łokaczu Wielkim użytkowana jest jako trawnik z zielenią ozdobną niskopienną. W dolnej części działki znajduje się oczko wodne o powierzchni 32 m2 i altanka ogrodowa o konstrukcji drewnianej i powierzchni 9,30 m2- nie będące własnością nadleśnictwa. Na obrzeżach działki znajdują się nasadzenia wieloletnich drzew ozdobnych.

 

7. Nieruchomości na działkach nr 7141/5 w Kuźnicy Żelichowskiej oraz na 7280/6 w Łokaczu Wielkim nie posiadają żadnych obciążeń.

 

8. Nie ma zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości na działce nr 7141/5 w Kuźnicy Żelichowskiej oraz na działce nr 7280/6 w Łokaczu Wielkim

 

9. Nieruchomości na działce 7141/5 w Kuźnicy Żelichowskiej oraz na działce nr 7280/6 w Łokaczu Wielkim nie są wpisane do Rejestru Zabytków.

 

10. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

 

a. dla działki 7141/5 w Kuźnicy Żelichowskiej: 6008,00 zł

słownie: sześć tysięcy osiem złotych zero groszy;
 

b. dla działki 7280/6 w Łokaczu Wielkim: 7144,00 zł

słownie: siedem tysięcy sto czterdzieści cztery złote i zero groszy;

 

10.1 Oferent przystępujący do złożenia oferty cenowej podaje cenę wyższą od ceny wywoławczej. Postąpienie minimalne wynosi:

a. dla działki 7141/5 w Kuźnicy Żelichowskiej: 100,00 zł

słownie: sto złotych;

b. dla działki 7280/6 w Łokaczu Wielkim: 100,00 zł

słownie: sto złotych;

10.2 Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
10.3 Nieruchomość nie może być sprzedana w pierwszym przetargu, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.

 

11.  Z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości można zapoznać się w siedzibie Nadleśnictwa Krzyż, Łokacz Mały, ul. Adama Mickiewicza 1, 64-761 Krzyż Wlkp., pierwsze piętro, pokój nr 11 lub pod numerem telefonu 067 2564009. Nieruchomość można oglądać w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 14.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu ze Specjalistą ds. Urządzania Lasu i Stanu Posiadania (tel. nr 067 2564009).

 

 12. Przetarg odbędzie się w dniu 13.11.2015 r. (piątek) o godz. 11.00 w siedzibie Nadleśnictwa Krzyż, Łokacz Mały, ul. Adama Mickiewicza 1, 64-761 Krzyż Wlkp., na sali konferencyjnej.

 

 13. Przed przystąpieniem do przetargu należy wnieść wadium w wysokości:
a. dla działki 7141/5 w Kuźnicy Żelichowskiej: 700,00 zł
    (słownie: siedemset złotych)
b. dla działki 7280/6 w Łokaczu Wielkim: 800,00 zł
    (słownie: osiemset złotych)
najpóźniej do dnia 12.11.2015 r. na konto bankowe Nadleśnictwa Krzyż

 

nr  17 1020 3844 0000 1702 0076 7533

przy czym za dzień wniesienia wadium uznaje się dzień odnotowania wpłaty na rachunku bankowym Nadleśnictwa Krzyż. W opisie przelewu należy zaznaczyć której działki wadium dotyczy.

13.1 Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić.
13.2 Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu.
13.3 Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

 

14. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia, dopóki, mimo trzykrotnego wywołania przewodniczącego komisji przetargowej, nie ma dalszego postąpienia. Cena oferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik przetargu zaoferuje cenę wyższą. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.

 

15. Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości: nie później niż dzień podpisania umowy notarialnej i nie dłuższy niż 30 dni od podjęcia informacji o wyniku przetargu.
16. Nie zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości bez usprawiedliwionej przyczyny będzie skutkowało odstąpieniem od zawarcia umowy sprzedaży.

W takim przypadku wadium nie podlega zwrotowi.

17. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
18. Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu lub osoba niedopuszczona do przetargu może wnieść skargę na piśmie bezpośrednio do sprzedającego w terminie 7 dni od dnia przetargu.
19.  Każdy uczestnik przetargu w dniu przetargu winien mieć przy sobie dowód 

tożsamości.