W końcu października 2018 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 937,3 tys. bezrobotnych, tj. mniej zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 10,1 tys., tj. o 1,1 proc.), jak i z październikiem ub. roku (o 132,2 tys., tj. o 12,4 proc.). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,7 proc., tj. tyle samo, ile przed miesiącem i o 0,9 p.proc. mniej niż przed rokiem, poinformował we wtorek 27 listopada br. Główny Urząd Statystyczny.

Stopa bezrobocia w województwach

kształtowała się w granicach od 3,1 proc. w wielkopolskim do 9,9 proc. w warmińsko-mazurskim. W porównaniu z wrześniem br. zmniejszyła się ona w jedenastu województwach; najbardziej w świętokrzyskim (o 0,2 p.proc.). Wzrost stopy bezrobocia w skali miesiąca obserwowano w województwie zachodniopomorskim (o 0,1 p.proc.), natomiast w województwach: lubelskim, opolskim, pomorskim oraz warmińsko-mazurskim pozostała ona na poziomie sprzed miesiąca.
Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS), w porównaniu z październikiem ub. roku stopa bezrobocia obniżyła się we wszystkich województwach, w tym w największym stopniu w warmińsko-mazurskim (o 1,7 p.proc.), a w najmniejszym – w małopolskim, pomorskim, świętokrzyskim oraz wielkopolskim (po 0,7 p.proc.).

W październiku br. tempo wzrostu przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w skali roku było podobne do notowanego w poprzednim miesiącu. Obserwowano dalszy spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca.
Wstępne wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności za III kwartał br. wskazują na lepszą sytuację na rynku pracy niż przed rokiem – zwiększyła się liczba pracujących; poprawił się wskaźnik zatrudnienia. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia liczone według kryteriów BAEL, pomimo wzrostu w stosunku do poprzedniego kwartału, nadal kształtowały się poniżej poziomu sprzed roku.

Przeciętne zatrudnienie

w sektorze przedsiębiorstw w październiku br. ukształtowało się na poziomie 6 227,3 tys. osób i było o 3,2 proc. większe niż przed rokiem. Najbardziej zwiększyło się zatrudnienie w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 6,7 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 6,4 proc.), zakwaterowaniu i gastronomii (o 5,7 proc.), a także w budownictwie oraz informacji i komunikacji (po 4,7 proc.). Wzrost zatrudnienia (w granicach 3,2 proc.– 0,2 proc.) notowano również w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji, handlu; naprawie pojazdów samochodowych, przetwórstwie przemysłowym, górnictwie i wydobywaniu oraz administrowaniu i działalności wspierającej.
Spadek zatrudnienia nadal obserwowano natomiast w sekcji obsługa rynku nieruchomości (o 1,4 proc.).

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych

w październiku br. wyniosła 149,5 tys., tj. była o 14,2 proc. niższa niż przed rokiem. Najliczniejszą grupę nadal stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny, których udział w nowo zarejestrowanych ogółem zmniejszył się w skali roku do 79,1 proc.. Zmniejszył się odsetek osób długotrwale bezrobotnych, dotychczas niepracujących, absolwentów, osób zamieszkałych na wsi oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Zwiększył się natomiast odsetek osób bez kwalifikacji zawodowych. Z ewidencji bezrobotnych w październiku br. skreślono 159,6 tys. osób, tj. o 28,1 proc. mniej niż przed rokiem.

Wiadomo już jak wzrasta minimalne wynagrodzenie i najniższa stawka godzinowa od stycznia. Wraz z nim wzrastają różne dodatki i świadczenia. Skorzystasz i ty, choć zarabiasz dużo powyżej płacy minimalnej? Kliknij w ten tekst a dowiesz się wszystkiego.

Główną przyczynę wyrejestrowania nadal stanowiło podjęcie pracy, w wyniku czego z rejestru bezrobotnych skreślono 83,8 tys. osób, tj. o 17,4 proc. mniej niż przed rokiem. Mniej niż przed rokiem było zarówno osób, które podjęły pracę niesubsydiowaną, jak i tych, które podjęły pracę subsydiowaną.

Udział osób, które podjęły pracę w ogólnej liczbie wyrejestrowanych zwiększył się w stosunku do obserwowanego przed rokiem o 6,8 p.proc. do 52,5 proc. (w tym wzrósł udział osób, które podjęły pracę niesubsydiowaną – o 8,5 p.proc. do 43,5 proc., przy spadku udziału osób, które podjęły pracę subsydiowaną – o 1,7 p.proc. do 9,0 proc.).
Zwiększył się również udział osób, które nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy oraz osób, które dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego. Wśród osób wykreślonych z rejestru bezrobotnych zmniejszył się natomiast udział osób, które nabyły prawa emerytalne lub rentowe oraz tych, które rozpoczęły szkolenie lub staż.

Kliknij w ten tekst i polub nas na Facebooku! Będziesz wtedy na bieżąco z aktualnymi i ważnymi informacjami dotyczącymi budżetu domowego oraz prowadzenia biznesu. Naprawdę warto!