Wyciąg z ogłoszenia o II przetargach na sprzedaż nieruchomości lokalowych w Janikowie i Broniewicach

Materiał informacyjny Gmina Janikowo

WYCIĄG
Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo ogłasza o przeprowadzeniu II przetargów ustnych
na sprzedaż nieruchomości lokalowych w Janikowie i Broniewicach, które odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janikowie ul. Przemysłowa 6, sala konferencyjna nr 119 – I piętro
w dniu 06 lipca 2021 r. od godz. 11:00

I przetargi ustne na sprzedaż w/w nieruchomości: 21 maja 2021 r.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłaciły wadium w gotówce w wysokości podanej w ogłoszeniu
do dnia 30 czerwca 2021 r. na konto Urzędu Miejskiego w PBS Janikowo
numer: 32 8185 0006 0000 0185 2000 0007.
Za datę wpłacenia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT.

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowa zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu podając przyczynę.
Bliższe informacje: Urząd Miejski w Janikowie – pok. 104 – tel. 52 3514418

Pełna treść ogłoszenia o przetargach została opublikowana na stronie BIP Gminy Janikowo www.bip.janikowo.bipgmina.pl w zakładce nieruchomości -> przetargi, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janikowie oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janikowie.

Dodaj ogłoszenie