Wyciąg z ogłoszenia o III przetargach na sprzedaż nieruchomości lokalowych w Janikowie i Broniewicach

Materiał informacyjny Gmina Janikowo

WYCIĄG
z ogłoszenia Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo o przeprowadzeniu III przetargów ustnych
na sprzedaż nieruchomości lokalowych w Janikowie i Broniewicach, które odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janikowie ul. Przemysłowa 6, sala konferencyjna nr 119 – I piętro
w dniu 23 września 2021 r. od godz. 11:00

I przetargi ustne na sprzedaż w/w nieruchomości : 21 maja 2021 r.
II przetargi ustne na sprzedaż w/w nieruchomości: 06 lipca 2021 r.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłaciły wadium w gotówce w wysokości podanej w ogłoszeniu do dnia 17 września 2021 r. na konto Urzędu Miejskiego w PBS Janikowo numer: 32 8185 0006 0000 0185 2000 0007. Za datę wpłacenia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu podając przyczynę.
Bliższe informacje: Urząd Miejski w Janikowie – pok. 104 – tel. 052 351 44 18

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez: umieszczenie na stronie internetowej: www.bip.janikowo.bipgmina.pl w zakładce nieruchomości > przetargi, stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janikowie.

Dodaj ogłoszenie