Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

Materiał informacyjny Powiatu Inowrocławskiego

Starosta Inowrocławski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres dwóch lat gruntów rolnych położonych w Lisewie Kościelnym, gmina Złotniki Kujawskie, zapisanych w księdze wieczystej BY1I/00053757/1, oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 182/2 o pow. 13,3600 ha, stanowiących własność Skarbu Państwa.

W ewidencji gruntów i budynków działka nr 182/2 oznaczona jest jako grunty orne (RIIIb, RIVa, RIVb, RV).

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego określona została na kwotę 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych), wadium zaś wynosi 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Przetarg odbędzie się 5 października 2021 r. o godz. 900 w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu przy alei Ratuszowej 38 w sali nr 117. Wadium w wysokości 2 000,00 zł należy wpłacić do dnia 28 września 2021 r. na konto Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu nr 72 8149 0000 0022 6022 2000 0004. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto.

Pełna treść ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym została wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17 oraz przy alei Ratuszowej 38 a także zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Inowrocławskiego (www.inowroclaw.powiat.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Inowrocławskiego (www.bip.inowroclaw.powiat.pl). Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami telefonicznie pod numerem: 52 35 92 132.

Dodaj ogłoszenie