Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Materiał informacyjny Gminy Gniewkowo

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

BURMISTRZ GNIEWKOWA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w m. Wierzchosławice, gm. Gniewkowo stanowiących własność Gminy Gniewkowo.

1. nieruchomości niezabudowane - Wierzchosławice, dz. nr 130/1 o pow. 7262 m2, księga wieczysta BY1I/00046010/1oraz dz. nr 130/4 o pow. 14371 m2, księga wieczysta BY1I/00029142/0,

2. Cena wywoławcza nieruchomości:

  • dz. 130/1 – 215 000 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy złotych 00/100) – wadium – 43.000 zł,
  • dz. 130/4 – 430 000 zł (słownie: czterysta trzydzieści złotych 00/100) – wadium – 86.000 zł. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

3. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, przy ul. 17 Stycznia 11, w sali 20, w dniu 30 marca 2021 r. o godz. 9:00.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do dnia 26 marca 2021 r. przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez Piastowski Bank Spółdzielczy – Oddział w Gniewkowie nr: 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005 (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy).

6. Miejsce wywieszenia i publikacji pełnego ogłoszenia oraz warunków przetargu:

- tablica ogłoszeń na parterze budynku Urzędu Miasta w Gniewkowie, - strona internetowa http://gniewkowo.bipgmina.pl/,

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu dostępne są również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, pok. 11 oraz pod numerem telefonu: tel. (52) 354 30 14.

Dodaj ogłoszenie