Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Artykuł sponsorowany

Na podstawie art.11d.5. ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 j.t.) w związku z art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 2 czerwca 2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Inwestor: Wójt Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław.

Inwestycja: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słońsko”.

Działki objęte opracowaniem:

Jednostka ewidencyjna 040704_2, obręb 0039 Słońsko, gmina Inowrocław: 180, 185/18, 102/11, 110/13, 102/17, 102/16, 110/8, 95, 110/6, 110/7, 102/28, 102/27, 102/19, 223, 94, 93, 96/9, 92/16, 92/2, 91/1, 91/2, 90, 92/1,

Działki przeznaczone pod pas drogowy (działki w nawiasie powstałe z podziału – wytłuszczone do przejęcia):

Jednostka ewidencyjna 040704_2, obręb 0039 Słońsko, gmina Inowrocław: 102/11 (102/62, 102/63), 102/17 (102/66,102/67), 102/16 (102/64, 102/65), 110/6 (110/14, 110/15), 110/7 (110/16, 110/17), 102/28 (102/72, 102/73), 102/27 (102/70, 102/71), 102/19 (102/68, 102/69), 223 (223/1, 223/2), 94 (94/1, 94/2), 93 (93/1, 93/2), 96/9 (96/10, 96/11), 92/16 (92/21, 92/22), 92/2 (92/19, 92/20), 91/1 (91/3, 91/4), 90 (90/1, 90/2), 92/1 (92/17, 92/18).

Działki przeznaczone do ograniczonego korzystania z nieruchomości:

Jednostka ewidencyjna 040704_2, obręb 0039 Słońsko, gmina Inowrocław: 185/18, 180, 102/16, 94, 91/1.

Działki, na których będzie realizowana inwestycja, a uzyskano zgodę na dysponowanie gruntem na cele budowlane.

Jednostka ewidencyjna Jednostka ewidencyjna 040704_2, obręb 0039 Słońsko, gmina Inowrocław: 185/18, 180, 102/16, 94, 91/1.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

Informuję, iż strony postępowania mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem
i załączonymi do niego materiałami w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji przy ulicy Mątewskiej 17 w Inowrocławiu pokój nr 104 w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30) oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Najnowsze oferty na Black Friday

Materiały promocyjne partnera