Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Materiał informacyjny Powiatu Inowrocławskiego

ZAWIADOMIENIE STAROSTY INOWROCŁAWSKIEGO

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art.11d.5. ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 j.t.) w związku z art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 17 sierpnia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Inwestor: Prezydent Miasta Inowrocławia.

Inwestycja: „Rozbudowa ulicy Armii Krajowej w Inowrocławiu”.

Działki objęte opracowaniem (stan istniejący):
Jednostka ewidencyjna 040701_1, obręb 3, arkusz 610: 85/68, 11/64.
Jednostka ewidencyjna 040701_1, obręb 3, arkusz 620: 85/122, 85/120, 85/131, 85/43, 96/141, 96/136, 85/130, 85/125, 85/121.

Działki przeznaczone pod pas drogowy drogi gminnej ulicy Armii Krajowej – droga gminna nr 151208C:
Jednostka ewidencyjna 040701_1, obręb 3, arkusz 610: 85/68, 11/64.
Jednostka ewidencyjna 040701_1, obręb 3, arkusz 620: 85/122, 85/120, 85/131.

Nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone (stan istniejący):
Jednostka ewidencyjna 040701_1, obręb 3, arkusz 620: 85/43, 96/141, 96/136, 85/130, 85/125, 85/121.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

Informuję, iż strony postępowania mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem i załączonymi do niego materiałami w Wydziale Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji przy alei Ratuszowej 38 w Inowrocławiu w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30) oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, termin i zasady przeglądania akt sprawy uprzejmie proszę uzgodnić telefonicznie z pracownikiem prowadzącym sprawę. Jednocześnie informuję, że przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie obowiązkiem i od jego spełnienia nie jest zależne wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

Telefony kontaktowe: 52-35-92-122, 52-35-92-102.

E-mail: [email protected]

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dodaj ogłoszenie