Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Materiał informacyjny Powiatu Inowrocławskiego

ZAWIADOMIENIE STAROSTY INOWROCŁAWSKIEGO
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art.11d.5. ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 j.t.) w związku z art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 14 czerwca r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Inwestor: Burmistrz Kruszwicy.

Inwestycja: „Rozbudowa dróg gminnych: ulicy Kujawskiej i Solidarności w Kruszwicy” .

Działki objęte opracowaniem (stan istniejący):
Jednostka ewidencyjna 040706_4 Kruszwica-M, obręb 5: 99, 106/7, 106/43, 307, 149/5, 106/126, 106/27, 106/121, 106/116, 131/23, 69, 103/7, 106/115, 106/119 ,106/122, 106/132, 103/20, 134/1, 145/1, 100/5, 100/6, 319/1, 319/6, 100/3, 100/4, 106/14.

Działki przeznaczone pod pas drogowy (działki w nawiasie zaznaczone czcionką pogrubioną - powstałe z podziału – do przejęcia pod inwestycję).
Jednostka ewidencyjna 040706_4 Kruszwica-M, obręb 5: 106/126 (106/158, 106/159), 106/27 (106/146, 106/147), 106/121 (106/156, 106/157), 106/115 (106/150, 106/151), 106/116 (106/152, 106/153), 106/119 (106/154, 106/155), 106/43 (106/148, 106/149), 307 (307/1, 307/2), 100/5 (100/14, 100/13), 100/3 (100/10, 100/12, 100/11), 134/1 (134/2, 134/3), 145/1 (145/3, 145/2), 106/7 (106/144, 106/145), 319/6 (319/7, 319/8).

Nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone (stan istniejący):
Jednostka ewidencyjna 040706_4 Kruszwica-M, obręb 5: 106/27, 106/115, 106/116, 106/132, 307, 149/5, 106/7, 103/20, 100/3, 134/1.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

Informuję, iż strony postępowania mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem i załączonymi do niego materiałami w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji przy alei Ratuszowej 38 w Inowrocławiu w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30) oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty drogą telefoniczną lub mailową ([email protected], tel. 52-35-92-122).

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dodaj ogłoszenie