Pieniądze z RPO na nowoczesne usługi społeczne

Materiał informacyjny RPO
Seniorzy, rodziny naturalne i zastępcze, dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym skorzystają dzięki inwestycjom w obszarze usług społecznych, sfinansowanym ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Urząd Marszałkowski przygotowuje konkursy, w których o fundusze na pomoc tym grupom społecznym mogą występować zarówno organizacje pozarządowe, jak i instytucje publiczne.

Dom Dziecka w Brzeziu w powiecie włocławskim zmienił się nie do poznania dzięki środkom z RPO. Dzieci opuściły zaniedbany pałacyk i przeniosły się do dwóch nowo wybudowanych domów: Jasia i Małgosi. W każdym z nich zamieszkało 14 dzieci. - Nowe domy przypominają bardziej domy rodzinne niż tradycyjne domy dziecka - mówi Agnieszka Kokowicz, dyrektorka Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu. - Mają wysoki standard, przytulne sypialnie, nowoczesne aneksy kuchenne, jadalnie i rodzinną atmosferę. Wszystko po to, by dzieci zyskały poczucie, że mają dom, a nie „przebywają w placówce”.

Jaś i Małgosia to pierwsze tak nowoczesne placówki wychowawcze w powiecie włocławskim. Planowane są jednak kolejne podobne inwestycje, m.in. w Lubieniu Kujawskim. - Gratuluję włocławskim samorządowcom cennej inicjatywy. To właściwy sposób myślenia o instytucjonalnej pieczy zastępczej, dobry przykład tego, jak stworzyć taki dom możliwie najbardziej przypominający dom rodzinny - podkreśla marszałek Piotr Całbecki. W nowych konkursach RPO ze środków na usługi społeczne mogą skorzystać m.in. samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje związane z rynkiem pracy, a także lokalne partnerstwa. Pomoc zostanie skierowana na realizację inwestycji i projektów, których celem jest poprawa jakości życia osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych oraz dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, a także ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego.

RPO Społeczne

**

Marszałkowskie środki unijne na usługi społeczne**

Sprawdź, jakie to proste!

Kto może składać wnioski?

 • organizacje pozarządowe
 • samorządy
 • instytucje rynku pracy
 • środowiskowe domy samopomocy
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • lokalne partnerstwa

Do kogo kierowane jest wsparcie?

Do osób starszych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych:

 • tworzenie i rozwój miejsc pomocy
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • praca dziennych opiekunów i wolontariuszy
 • rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych
 • sprzęt pomagający osobom niesamodzielnym
 • poradnictwo dla osób niesamodzielnych i ich rodzin
 • likwidowanie barier architektonicznych

Do rodzin naturalnych i zastępczych oraz dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych:

 • poradnictwo i terapia rodzinna
 • szkolenia i doradztwo dla rodziców zastępczych
 • tworzenie nowych form instytucji pieczy zastępczej


Do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

 • informacja, edukacja, terapia
 • poradnictwo prawne i psychologiczne
 • mieszkania chronione i treningowe
 • wsparcie aktywizacji zawodowej bezdomnych

Więcej na: www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

KONKURS

 
NAPISZ I WYGRAJ!

Którą z inwestycji zrealizowanych ze środków unijnych uważasz za najciekawszą i dlaczego?

1 miejsce - laptop
2 miejsce - tablet
3 miejsce - słuchawki bezprzewodowe

Wraz z odpowiedzią prosimy o podanie imienia i nazwiska autora pracy, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego, adresu e-mail oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odpowiedzi z dopiskiem „Konkurs - sięgamy po więcej” można przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście (adres: Polska Press Grupa Sp. z o. o. , Oddział w Bydgoszczy, ul Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz) albo wysłać mailem (e-mail: [email protected])

Na Twoją odpowiedź pisemną o objętości 500-1000 znaków ze spacjami czekamy do 31 lipca 2017 roku. Praca może zawierać jedno zdjęcie.

REGULAMIN KONKURSU

RPO Społeczne